SFS 2014:1552 Förordning om upphävande av förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

141552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1988:372) om
bidrag till åtgärder mot radon i egnahem;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver att förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder

mot radon i egnahem

1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2014.

1. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om ansök-

ningar som kommit in före den 1 januari 2015.

2. En sådan begäran om utbetalning som avses i 11 § den upphävda förord-

ningen ska dock ha kommit in före utgången av oktober 2016 för att bidrag
enligt den upphävda förordningen ska kunna betalas ut.

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2002:1048.

SFS 2014:1552

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014