SFS 2014:1553 Förordning om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden inom Europeiska unionen

141553.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om förebyggande och lösning av tvister om
utövande av jurisdiktion i straffrättsliga
förfaranden inom Europeiska unionen;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Genom denna förordning genomförs rådets rambeslut 2009/948/RIF av

den 30 november 2009 om förebyggande och lösning av tvister om utövande
av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden.

2 §

All kommunikation och allt samråd enligt denna förordning ska ske

mellan åklagare och behörig myndighet i den andra medlemsstaten. Kommu-
nikationen och samrådet ska i lämplig utsträckning dokumenteras av åklaga-
ren.

3 §

Om Europeiska unionen genom ett särskilt beslut har avbrutit tillämp-

ningen av rambeslutet i förhållande till en medlemsstat, eller om en medlems-
stat har upphört att tillämpa rambeslutet eller den nationella lagstiftning som
genomför rambeslutet, gäller inte denna förordning i förhållande till den sta-
ten.

Informationsutbyte

En svensk begäran om information

4 §

Om det finns rimliga skäl att anta att en person som är föremål för för-

undersökning eller som står under allmänt åtal även är föremål för ett straff-
rättsligt förfarande avseende samma gärning i en annan medlemsstat, ska
åklagaren kontakta den statens behöriga myndighet och begära information
om huruvida det pågår ett sådant förfarande i den staten.

5 §

En begäran enligt 4 § ska innehålla uppgifter om

1. åklagarens namn och kontaktuppgifter,
2. den brottsliga gärningen, med angivande av tid och plats för gärningen,

samt omständigheterna kring gärningen,

3. den misstänktes eller tilltalades identitet,
4. målsägandens identitet i förekommande fall,
5. i vilket skede det svenska förfarandet befinner sig,

SFS 2014:1553

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1553

6. frihetsberövanden som har ägt rum i Sverige, och
7. eventuell tidsfrist inom vilken åklagaren önskar svar.
Begäran ska upprättas på eller översättas till den andra medlemsstatens

språk eller ett språk som den staten har förklarat att den godtar.

En annan medlemsstats begäran om information

6 §

En begäran om information från en annan medlemsstat om huruvida det

pågår ett straffrättsligt förfarande i Sverige avseende en viss person och en
viss gärning ska handläggas av åklagare. �&klagaren ska besvara begäran inom
den tidsfrist som angetts eller, om ingen tidsfrist angetts, utan onödigt dröjs-
mål. Begäran ska behandlas skyndsamt om den misstänkte eller tilltalade är
frihetsberövad.

Om begäran inte kan besvaras inom den angivna tidsfristen, ska den behö-

riga myndigheten i den andra medlemsstaten omedelbart informeras om skä-
len för detta och när svar kan lämnas.

7 §

En begäran enligt 6 § ska vara upprättad på eller översatt till svenska,

danska, norska eller engelska.

8 §

Ett svar på en begäran enligt 6 § ska innehålla uppgifter om huruvida

förundersökning pågår, allmänt åtal har väckts eller dom eller slutligt beslut
har meddelats mot personen i fråga i Sverige för samma gärning som den som
avses i begäran. Om så är fallet ska svaret även innehålla åklagarens kontakt-
uppgifter, information om i vilket skede förfarandet befinner sig och, i före-
kommande fall, information om domen eller det slutliga beslutet.

Samråd

9 §

Om det kan konstateras att det pågår ett straffrättsligt förfarande mot

samma person avseende samma gärning även i en annan medlemsstat, ska
åklagaren samråda med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten
om förutsättningarna för att samordna förfarandena.

10 §

�&klagaren ska, så länge samrådet pågår, hålla den behöriga myndig-

heten i den andra medlemsstaten underrättad om de beslut som fattas i det
svenska förfarandet.

11 §

Om det efter samrådet uppnås enighet om att lagföring avseende den

aktuella gärningen helt eller delvis ska ske i Sverige, ska åklagaren underrätta
den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten om utgången av det
svenska förfarandet.

Begränsning av skyldigheten att lämna ut uppgifter

12 §

Uppgifter får inte lämnas ut enligt denna förordning om det strider mot

lag eller förordning eller det finns sakliga skäl att anta att ett utlämnande kan
skada viktiga svenska säkerhetsintressen eller äventyra enskilda personers
säkerhet.

background image

3

SFS 2014:1553

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014