SFS 2014:1555 Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

141555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1002) med
instruktion för Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1002) med instruk-

tion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

dels att 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 14 a §, av följande lydelse.

8 §

Myndigheten ska kunna medverka med insatser i Sveriges internatio-

nella humanitära verksamhet och får delta i räddnings- och katastrofinsatser
vid katastrofer i andra länder som fordrar omedelbara åtgärder. Myndigheten
ska även kunna stödja biståndsinsatser som avser humanitär minhantering,
stärkande av katastrofberedskap och tidig återuppbyggnad efter katastrofer.
Vidare ska myndigheten i samverkan med andra berörda myndigheter och
organisationer förbereda så att myndigheten, i en situation då många svenska
medborgare eller personer med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig
olycka eller katastrof utanför Sverige, med kort varsel i ett inledande skede
kan stödja utlandsmyndigheter och de nödställda.

Myndigheten får besluta om insatser enligt första stycket endast under för-

utsättning att insatserna finansieras av någon annan än myndigheten. Myndig-
heten ska före beslut om insats informera Regeringskansliet (Justitiedeparte-
mentet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör bi-
stånd ska myndigheten dessutom samråda med Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida).

Myndigheten ska på regeringens uppdrag kunna stödja internationella in-

satser inom civil konflikthantering.

9 §

1

Myndigheten ska i förhållande till Europeiska kommissionen vara

Sveriges kontaktpunkt och behörig myndighet för tillämpningen av Europa-
parlamentets och rådets beslut 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om
en civilskyddsmekanism för unionen. Myndigheten ska ansvara för de uppgif-
ter som Sverige har och ska samordna det nationella arbetet med att bygga
upp och upprätthålla en insatsberedskap enligt beslutet, med undantag för att
fastställa moduler och annan insatskapacitet som Sverige ställer till för-
fogande för den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer.

Myndigheten får, i förhållande till de länder som deltar i samarbetet inom

ramen för Europaparlamentets och rådets beslut

1 Senaste lydelse 2010:1901.

SFS 2014:1555

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1555

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. begära bistånd som rör räddningstjänst,
2. begära bistånd som rör annat än räddningstjänst om biståndet finansieras

av någon annan än myndigheten, eller

3. lämna bistånd, om biståndet finansieras av någon annan än myndigheten.
Innan myndigheten beslutar om en insats enligt andra stycket ska myndig-

heten informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om de åtgärder
som myndigheten avser att vidta.

När det gäller miljöräddningstjänst till sjöss är det enligt 12 § förordningen

(2007:853) med instruktion för Kustbevakningen i stället Kustbevakningen
som ska begära bistånd från och lämna bistånd till de länder som deltar i sam-
arbetet inom ramen för beslutet.

14 a §

Myndigheten ska upprätthålla en beredskap för att besluta om och

genomföra luftburna sjuktransporter med Svenska nationella ambulansflyget.

Myndigheten får, i samråd med Socialstyrelsen, besluta om insatser med

Svenska nationella ambulansflyget endast under förutsättning att dessa finan-
sieras av någon annan än myndigheten och att nödvändiga resurser inte finns
att tillgå på annat sätt. Innan myndigheten beslutar om en insats ska myndig-
heten informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om de åtgärder
som myndigheten avser att vidta.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Charlotte von Essen
(Försvarsdepartementet)