SFS 2014:1556 Förordning om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

141556.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:853) med
instruktion för Kustbevakningen;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver att 8, 12 och 13 §§ förordningen (2007:853) med

instruktion för Kustbevakningen ska ha följande lydelse.

8 §

1

Kustbevakningen ska utanför det område som avses i 1 § första stycket

bedriva sådan övervakning av fisket som är en svensk myndighets uppgift och
som följer av

1. konventionen av den 31 december 1932 mellan Sverige och Danmark

angående fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande far-
vattnen (S� 1933:13),

2. avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömse-

sidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och
svensk flagg

2,

3. gränsälvsöverenskommelsen av den 11 november 2009 mellan Sverige

och Finland (S� 2010:21), och

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11

december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets
förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande
av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets
beslut 2004/585/EG.

För verksamhet enligt första stycket 4 får Kustbevakningen utse behöriga

tjänstemän att vara gemenskapsinspektörer.

12 §

3

Kustbevakningen får, utöver vad som följer av 9 kap. 1 § lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor, begära bistånd från och lämna bistånd till
utländska myndigheter vid räddningsinsatser enligt

1. överenskommelsen av den 13 september 1983 om samarbete vid be-

kämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen
(S� 1984:13),

2. konventionen av den 9 april 1992 om skydd av �stersjöområdets marina

miljö (S� 1996:22),

3. konventionen av den 30 november 1990 om beredskap för, insatser vid

och samarbete vid föroreningar genom olja (S� 1992:16),

1 Senaste lydelse 2012:593.

2 EUT L 224, 30.07.2014, s. 3.

3 Senaste lydelse 2012:593.

SFS 2014:1556

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1556

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

4. tilläggsprotokollet till konventionen under 3 om beredskap för, insatser

vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen
2000 (S� 2003:47), och

5. avtalet om samarbete om beredskap för och insatser vid förorening av

den marina miljön genom olja i Arktis.

Vid miljöräddningsinsatser till sjöss får Kustbevakningen även begära

bistånd från och lämna bistånd till de länder som deltar i samarbetet inom
ramen för Europaparlamentets och rådets beslut 1313/2013/EU av den 17
december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen. Sådant bistånd får
dock endast lämnas under förutsättning att den stat som har begärt biståndet
garanterar Kustbevakningen full kostnadstäckning för dess insatser.

Kustbevakningen får vidare begära bistånd vid miljöräddningsinsatser till

sjöss av Europeiska unionens sjösäkerhetsbyrå i enlighet med Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 724/2004 av den 31 mars 2004 om
ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjö-
säkerhetsbyrå.

13 §

4

Innan Kustbevakningen beslutar att begära eller lämna bistånd enligt

12 § eller 9 kap. 1 § första stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
ska myndigheten informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om de
åtgärder som den avser att vidta.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Charlotte von Essen
(Försvarsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2012:593.