SFS 2014:1557 Förordning om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

141557.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1101) med
instruktion för Inspektionen för strategiska
produkter;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1101) med instruk-

tion för Inspektionen för strategiska produkter

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

Inspektionen ska när det gäller utförsel och annan utlandssamverkan

som avser krigsmateriel, på det sätt som myndigheten finner lämpligt, tydlig-
göra beslutens förenlighet med de strikta svenska riktlinjerna för krigsmate-
rielexport och annan utlandssamverkan, samt de internationella åtaganden
som gäller inom verksamhetsområdet, inklusive kriterierna i rådets gemen-
samma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande
av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigs-
materiel samt FN:s vapenhandelsfördrag.

2 §

Inspektionen ska

1. förmedla sådan information om kontroll av krigsmateriel, produkter med

dubbla användningsområden och tekniskt bistånd som Sverige har åtagit sig
att tillhandahålla som medlem i Europeiska unionen och de multilaterala
exportkontrollregimerna,

2. ha ett informations- och erfarenhetsutbyte med motsvarande organ i

andra länder samt delta i det europeiska samarbetet, bl.a. genom att bevaka
andra länders avslag på tillståndsansökningar, informera Europeiska kommis-
sionen, Europeiska unionens råd och övriga medlemsstater i Europeiska unio-
nen samt berörda internationella organ om avslag på svenska ansökningar om
tillstånd samt genomföra konsultationer enligt rådets gemensamma stånd-
punkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemen-
samma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel,

3. uppfylla de åtaganden inom sitt verksamhetsområde som i övrigt följer

av Sveriges samarbete inom Europeiska unionen och följa de tillämpnings-
bestämmelser som överenskommits mellan Europeiska unionens medlems-
stater,

4. vara nationell kontaktpunkt för utbyte av information enligt FN:s vapen-

handelsfördrag, och

SFS 2014:1557

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1557

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

5. i den utsträckning det anses nödvändigt, delta i bilateralt och multilate-

ralt samarbete inom ramen för internationella överenskommelser som rör
exportkontrollfrågor.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)