SFS 2014:1558 Lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen

141558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till
riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete
i riksdagen;

utfärdad den 19 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1999:1209) om stöd till

riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen ska ha följande
lydelse.

10 §

2

Stöd är avsett att bekosta handläggarhjälp åt riksdagens ledamöter.

Stödet beräknas efter normen att det ska motsvara kostnaden för en politisk
sekreterare per riksdagsledamot.

Vid bestämmandet av stödets storlek ska beloppet 57 900 kr per politisk

sekreterare och månad ligga till grund för beräkningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, utg.omr. 1, bet. 2014/15:KU1, rskr. 2014/15:51.

2 Senaste lydelse 2013:1047.

SFS 2014:1558

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014