SFS 2014:1559 Förordning om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

141559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:947) med
instruktion för Kemikalieinspektionen;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:947) med instruk-

tion för Kemikalieinspektionen

dels att 8 och 9 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 8 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2015.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2014:1559

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014