SFS 2014:1560 Förordning om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

141560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1077) om
handläggning av ärenden enligt skatteavtal;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:1077) om handlägg-

ning av ärenden enligt skatteavtal

1

dels att nuvarande 2�4 §§ ska betecknas 3�5 §§,
dels att den nya 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 §, av följande lydelse.

2 §

Skatteverket ska ingå sådana internationella överenskommelser om

sättet att tillämpa bestämmelser om skiljeförfarande som enligt skatteavtal
ska ingås av behörig myndighet. Det gäller dock inte om överenskommelsen
kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

3 §

2

Om ett ärende är av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffen-

het att det bör avgöras av regeringen, ska Skatteverket med eget yttrande
överlämna ärendet till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av
2 § 2003:1017
3 § 2003:1017.

2 Senaste lydelse av tidigare 2 § 2003:1017.

SFS 2014:1560

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014