SFS 2014:1561 Lag om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg

141561.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:52) om
infrastrukturavgifter på väg;

utfärdad den 19 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2014:52) om infra-

strukturavgifter på väg

dels att nuvarande 14�16 §§ ska betecknas 18�20 §§,
dels att 6 och de nya 19 och 20 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 14, 15 och 16 §§ ska sättas närmast före 18,

19 respektive 20 §,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 14�17 §§, och närmast före 14

och 17 §§ nya rubriker av följande lydelse.

6 §

De kostnader som avses i 5 § första stycket ska fördelas mellan olika

kategorier av bilar utifrån deras beräknade andelar av kostnaderna. Kostna-
derna för en kategori av bilar får på motsvarande sätt fördelas mellan olika
typer av bilar inom kategorin.

Den andel av kostnaderna enligt 5 § första stycket första meningen som

kan hänföras till respektive kategori eller typ av bilar ska motsvara deras
beräknade andel av trafiken på vägavsnittet. Om högre kostnader för att upp-
föra och underhålla infrastrukturen kan hänföras till en viss kategori av bilar,
får den andel av kostnaderna som ska bäras av den kategorin justeras i mot-
svarande mån. Detsamma gäller om högre kostnader kan hänföras till en viss
typ av bil inom en kategori. Om kostnaderna för en viss kategori av bilar, eller
en viss typ av bil inom en kategori, helt eller delvis finansieras med andra
medel än lån som ska återbetalas med infrastrukturavgifter eller direkt med
intäkter från infrastrukturavgifter, ska de kostnader som ska bäras av den
kategorin eller typen av bil justeras i motsvarande mån.

De beräknade andelar av kostnaderna som ska hänföras till olika kategorier

och typer av bilar ska kontrolleras regelbundet och vid behov justeras.

Användningsförbud

14 §

En avgiftspliktig bil får inte användas om infrastrukturavgift som avses

i 1 § första stycket 1 eller avgift som har meddelats med stöd av 20 § första
stycket 6 inte har betalats inom föreskriven tid. Användningsförbud inträder
dock först när

1. den totala avgiftsskulden uppgår till mer än 5 000 kronor, och

1 Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86.

SFS 2014:1561

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1561

2. minst sex månader har gått från den dag då ett belopp överstigande 5 000

kronor senast skulle ha betalats.

I den totala avgiftsskulden ska inte räknas in
1. avgift som en tidigare ägare av bilen är skyldig att betala och som har

beslutats efter ägarbytet,

2. avgift för vilken anstånd med betalningen gäller.
Användningsförbudet gäller till dess den totala avgiftsskuld som har lett till

förbudet har betalats.

Om det finns särskilda skäl, får den myndighet som regeringen bestämmer

medge att en viss bil får användas trots första stycket.

15 §

Om en bil har sålts vid en exekutiv försäljning eller av ett konkursbo,

får den användas av den nya ägaren även om infrastrukturavgift som avses i
1 § första stycket 1 eller avgift som har meddelats med stöd av 20 § första
stycket 6, som en tidigare ägare är betalningsskyldig för, inte har betalats.
Detsamma gäller för en bil som tillhör ett konkursbo i fråga om avgift som
konkursgäldenären eller en tidigare ägare är betalningsskyldig för.

16 §

Om en bil används i strid med 14 §, ska en polisman eller bilinspektör

ta hand om bilens registreringsskyltar.

Den som enligt första stycket har tagit hand om bilens registreringsskyltar

får medge att bilen förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställ-
ningsplats.

�verklagande

17 §

Beslut enligt 14 § fjärde stycket får överklagas till allmän förvaltnings-

domstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

19 §

Om en infrastrukturavgift på allmän väg eller en avgift som har med-

delats med stöd av 20 § första stycket 6 inte betalas i rätt tid, ska avgiften läm-
nas för indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte
behöver begäras för ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsöknings-
balken ske.

Ett beslut enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen gäller

omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

20 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga

om vägar som avses i 1 § första stycket 1 meddela föreskrifter om

1. vilka vägavsnitt som ska avgiftsbeläggas,
2. vilka fordon som ska omfattas av avgiftsplikt,
3. infrastrukturavgiftens storlek,
4. avgiftspliktens inträde,
5. beslut om och betalning av infrastrukturavgift, och
6. avgifter med anledning av att infrastrukturavgift inte har betalats i rätt

tid.

background image

3

SFS 2014:1561

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om

vägar som ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige eller som är motorvägar meddela
föreskrifter om rapportering.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.
2. Lagen tillämpas inte på infrastrukturavgifter som avser passager av

betalstationer som skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014