SFS 2014:1562 Lag om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

141562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon
i anspråk för fordringar på vissa skatter och
avgifter;

utfärdad den 19 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2014:447) om rätt att ta

fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter ska ha följande ly-
delse.

1 §

Denna lag gäller rätt att ta fordon i anspråk för betalning av

1. statens eller en kommuns fordringar på avgift enligt lagen (1976:206)

om felparkeringsavgift,

2. statens fordringar på trängselskatt eller avgift enligt lagen (2004:629)

om trängselskatt,

3. statens fordringar på fordonsskatt eller avgift avseende fordonsskatt en-

ligt vägtrafikskattelagen (2006:227),

4. statens fordringar på skatt eller avgift enligt lagen (2006:228) med sär-

skilda bestämmelser om fordonsskatt, och

5. statens fordringar på avgift enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgif-

ter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.
2. Lagen tillämpas inte på sådana infrastrukturavgifter som har beslutats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86.

SFS 2014:1562

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014