SFS 2014:1563 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

141563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 19 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 kap. 5 a § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

29 kap.

5 a §

2

Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av infrastruk-

turavgift på väg, avgift med anledning av att infrastrukturavgift inte har beta-
lats i rätt tid, eller fastställande av underlag för bestämmande av sådana avgif-
ter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

I beslut om sådana avgifter som avses i första stycket gäller dock sekretes-

sen endast för uppgift om vilken betalstation bilen har passerat och tidpunkten
för denna passage.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:85.

2 Senaste lydelse 2014:57.

SFS 2014:1563

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014