SFS 2014:1565 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

141565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 19 december 2014.

Regeringen förskriver att 4 kap. 1 och 12 §§, 7 kap. 13 §, 15 kap. 7 § och

bilaga 5 till förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande
lydelse.

4 kap.

1 §

1

Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp när det gäller

1. fordonsregistreringen användas de uppgifter som enligt 6 § första

stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs in i registret, med undan-
tag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om
återtaganderätt,

2. körkortsregistreringen användas
a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer,
b) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, ADR-intyg, behörighet,

återkallelsegrund eller förarprövare,

c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 punkt 2 och som är för-

enade med datum, eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 punkt 6,

d) namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i kombination med

körkortsnummer eller motsvarande,

3. yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitimation,

b) datum för tillståndsuppgifter som avses i bilaga 3 punkt 2 och som är

förenade med datum,

c) kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort samt slutdatum

för giltigheten av sådana kort,

d) fordons eller tillstånds användningssätt,
4. registreringen av felparkeringsavgifter användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer eller ärendenummer,

b) datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i bilaga 4 och som

är förenade med datum,

5. registreringen av trängselskatt användas
a) registreringsnummer, landskod i kombination med registreringsnummer,

personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

1 Senaste lydelse 2014:450.

SFS 2014:1565

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1565

b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 5 och som är

förenade med datum,

6. registrering av yrkeskompetensbevis användas personnummer, samord-

ningsnummer och serienummer,

7. registreringen av kontroller av kör- och vilotider användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn,

b) datum för kontroller i företags lokaler,
c) företags riskvärde,
d) typ av transportverksamhet.
Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp

begränsats enligt 5 §.

12 §

2

Uppgifter ur vägtrafikregistret får lämnas ut till en utländsk myndig-

het om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige
har tillträtt eller av en EU-rättsakt.

Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land får

överföras endast

1. i samband med ett ärende om
a) ursprungskontroll,
b) registrering av fordon,
c) utbyte av utländskt körkort,
d) förarkort enligt rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december

1985 om färdskrivare vid vägtransporter,

e) tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr

1071/2009 och yrkestrafiklagen (2012:210),

f) tillstånd att bedriva internationella gods- eller persontransporter på väg

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den
21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella
marknaden för godstransporter på väg eller Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma reg-
ler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med
buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006, eller

g) trängselskatt,
2. vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488), eller
3. för att bistå andra myndigheter eller allmänheten enligt 12 a §.

7 kap.

13 §

3

Ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar får inte läm-

nas ut för ett fordon om användningsförbud råder för det enligt 18 § bilskrot-
ningslagen (1975:343), 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga
fordon, 18 a § lagen (2004:629) om trängselskatt, 6 kap. 1 § vägtrafikskattela-
gen (2006:227) eller 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om
fordonsskatt. Detsamma gäller om fordonets registreringsskyltar har tagits om
hand enligt 5 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211) och fordonet är anmält för
användning i taxitrafik enligt den lagen.

2 Senaste lydelse 2012:297.

3 Senaste lydelse 2012:243.

background image

3

SFS 2014:1565

Om fordonet är avställt får ersättningsskyltar eller provisoriska skyltar läm-

nas ut endast om det hade fått ske om fordonet hade varit skatte- eller avgifts-
pliktigt enligt nämnda lagar.

Om ett fordons registreringsskyltar har tagits om hand enligt 28 § lagen om

vägavgift för vissa tunga fordon, 18 c § lagen om trängselskatt, 6 kap. 3 §
vägtrafikskattelagen eller 8 § lagen med särskilda bestämmelser om fordons-
skatt, får efter ansökan ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyl-
tar lämnas ut till fordonets ägare när det inte längre finns något hinder mot det
enligt någon av dessa lagar.

15 kap.

7 §

4

Fordon som har förts in till Sverige för att stadigvarande brukas här och

som registreras efter anmälan enligt 6 kap. 4 §, ska vara godkänt vid en
ursprungskontroll enligt 6 kap. 5 och 6 §§ innan tillfällig registrering med-
delas.

I fråga om andra fordon än som sägs i första stycket får tillfällig registre-

ring vägras om fordonet är efterlyst eller om dess identitet är oklar på grund
av att lämnade uppgifter om tidigare registrering, chassinummer eller annan
märkning för identifiering inte har kunnat säkerställas vid en kontroll.

Tillfällig registrering ska inte meddelas om det finns ett användningsförbud

för fordonet enligt 18 § bilskrotningslagen (1975:343), 25

§ lagen

(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, 18 a § lagen (2004:629) om
trängselskatt, 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227) eller 8 § lagen
(2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:745.

background image

4

SFS 2014:1565

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Bilaga 5

5

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av trängselskatt följande
uppgifter föras in.

1. Uppgifter om passagen

Den kommun inom vilken passagen skett
Tidpunkt för passagen
Skattebelopp för passagetidpunkten
Betalstation
Registreringsnummer eller beteckning på skylt
Fordonsslag
Fordonets vikt
Fordonets landskod

2. Uppgifter i beslut om trängselskatt och tilläggsavgift

Den skattskyldige med angivande av följande uppgifter.

Namn eller firma
Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller mot-

svarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folk-

bokförd, annan adress

För juridisk person: adress i landet, eller om sådan adress inte finns, annan

adress
Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter.

Registreringsnummer eller beteckning på skylt
Landskod

Tidpunkt för färden och betalstation
Belopp
Beslutsdatum

3. Allmänna uppgifter (anges med datum för åtgärden)

Betalning
Utfärdad betalningsuppmaning
�verlämnande till Kronofogdemyndigheten
�&terbetalning
Undanröjande
Beslut om undantag från skatteplikt som meddelats med stöd av 6 § lagen
(2004:629) om trängselskatt
Användningsförbud

4. �vriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av ärenden
om trängselskatt

5 Senaste lydelse 2008:306.