SFS 2014:1566 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

141566.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 19 december 2014.

Regeringen förskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafik-

register

dels att 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 och 12 §§, 7 kap. 13 § och 15 kap. 7 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 9 och 10 §§ och 4 kap.

10 c §, en ny bilaga, bilaga 8, och närmast före 3 kap. 9 § och 4 kap. 10 c §
nya rubriker av följande lydelse.

2 kap.

1 §

1

I vägtrafikregistret ska de uppgifter föras in som framgår av

1. bilaga 1 i fråga om fordonsregistrering,
2. bilaga 2 i fråga om körkortsregistrering,
3. bilaga 3 i fråga om yrkestrafik- och taxitrafikregistrering,
4. bilaga 4 i fråga om registrering av felparkeringsavgifter,
5. bilaga 5 i fråga om registrering av trängselskatt,
6. bilaga 6 i fråga om registrering av yrkeskompetensbevis,
7. bilaga 7 i fråga om registrering av kontroller av kör- och vilotider, och
8. bilaga 8 i fråga om registrering av infrastrukturavgifter på de vägar som

avses i 4 § förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg.

I 4 kap. 5 a § finns särskilda bestämmelser om registrering av uppgifter

enligt Prümrådsbeslutet och enligt CBE-direktivet.

3 kap.

Uppgifter om registreringen av infrastrukturavgifter på väg

9 §

Uppgifter om infrastrukturavgifter på väg ska gallras ur vägtrafikregist-

ret om

1. infrastrukturavgiften har betalats, och
2. omprövning inte har begärts av beslut varigenom infrastrukturavgiften

eller eventuell förseningsavgift eller tilläggsavgift som är hänförlig till
infrastukturavgiften har påförts.

Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras en vecka efter ut-

gången av fristen för begäran om omprövning enligt 13 § andra stycket för-

1 Senaste lydelse 2014:128.

SFS 2014:1566

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1566

ordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg eller, om avgiften har
betalats först vid en senare tidpunkt, när betalning har skett.

Om omprövning har begärts av beslut varigenom avgiften har påförts, ska

uppgifterna gallras när begäran eller ett överklagande enligt 26 § förord-
ningen om infrastrukturavgifter på väg slutligt har prövats.

Om avgiften inte har betalats, ska uppgifterna gallras när fordringen har

preskriberats.

10 §

Uppgifter som behandlas i samband med passage av en betalstation

som avses i 8 § förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg ska
gallras omedelbart, om de inte behövs för att ett beslut om avgift ska kunna
fattas.

4 kap.

1 §

2

Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp när det gäller

1. fordonsregistreringen användas de uppgifter som enligt 6 § första

stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs in i registret, med undan-
tag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om
återtaganderätt,

2. körkortsregistreringen användas
a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer,
b) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, ADR-intyg, behörighet,

återkallelsegrund eller förarprövare,

c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 punkt 2 och som är för-

enade med datum, eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 punkt 6,

d) namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i kombination med

körkortsnummer eller motsvarande,

3. yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitimation,

b) datum för tillståndsuppgifter som avses i bilaga 3 punkt 2 och som är

förenade med datum,

c) kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort samt slutdatum

för giltigheten av sådana kort,

d) fordons eller tillstånds användningssätt,
4. registreringen av felparkeringsavgifter användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer eller ärendenummer,

b) datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i bilaga 4 och som

är förenade med datum,

5. registreringen av trängselskatt användas
a) registreringsnummer, landskod i kombination med registreringsnummer,

personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 5 och som är

förenade med datum,

6. registrering av yrkeskompetensbevis användas personnummer, samord-

ningsnummer och serienummer,

7. registreringen av kontroller av kör- och vilotider användas

2 Senaste lydelse 2014:1565.

background image

3

SFS 2014:1566

a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn,

b) datum för kontroller i företags lokaler,
c) företags riskvärde,
d) typ av transportverksamhet,
8. registreringen av infrastrukturavgifter på väg användas
a) registreringsnummer, landskod i kombination med registreringsnummer,

personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

b) datum för uppgifter om infrastrukturavgifter på väg som avses i bilaga 8

och som är förenade med datum.

Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp

begränsats enligt 5 §.

Uppgifter om registreringen av infrastrukturavgifter på väg

10 c §

Ett utdrag som avser uppgifter om infrastrukturavgifter på väg får

begäras hos Transportstyrelsen och får innehålla uppgifter om datum, belopp
och betalning, om utdraget har begärts av den registrerade själv. En sådan
begäran kan ske genom tonvalssignalering per telefon eller efter en skriftlig
begäran som överförs elektroniskt på det sätt som Transportstyrelsen föreskri-
ver, under förutsättning att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett
sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.

12 §

3 Uppgifter ur vägtrafikregistret får lämnas ut till en utländsk myndig-

het om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige
har tillträtt eller av en EU-rättsakt.

Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land får

överföras endast

1. i samband med ett ärende om
a) ursprungskontroll,
b) registrering av fordon,
c) utbyte av utländskt körkort,
d) förarkort enligt rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december

1985 om färdskrivare vid vägtransporter,

e) tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr

1071/2009 och yrkestrafiklagen (2012:210),

f) tillstånd att bedriva internationella gods- eller persontransporter på väg

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den
21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella
marknaden för godstransporter på väg eller Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma reg-
ler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med
buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006,

g) trängselskatt, eller
h) infrastrukturavgifter på väg,
2. vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488), eller
3. för att bistå andra myndigheter eller allmänheten enligt 12 a §.

3 Senaste lydelse 2014:1565.

background image

4

SFS 2014:1566

7 kap.

13 §

4

Ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar får inte läm-

nas ut för ett fordon om användningsförbud råder för det enligt 18 § bilskrot-
ningslagen (1975:343), 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga
fordon, 18 a § lagen (2004:629) om trängselskatt, 6 kap. 1 § vägtrafikskatte-
lagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om for-
donsskatt eller 14 § lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg. Det-
samma gäller om fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt
5 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211) och fordonet är anmält för användning i
taxitrafik enligt den lagen.

Om fordonet är avställt får ersättningsskyltar eller provisoriska skyltar läm-

nas ut endast om det hade fått ske om fordonet hade varit skatte- eller avgifts-
pliktigt enligt nämnda lagar.

Om ett fordons registreringsskyltar har tagits om hand enligt 28 § lagen om

vägavgift för vissa tunga fordon, 18 c § lagen om trängselskatt, 6 kap. 3 §
vägtrafikskattelagen, 8 § lagen med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
eller 16 § lagen om infrastrukturavgifter på väg, får efter ansökan ersättnings-
skyltar eller provisoriska registreringsskyltar lämnas ut till fordonets ägare
när det inte längre finns något hinder mot det enligt någon av dessa lagar.

15 kap.

7 §

5

Fordon som har förts in till Sverige för att stadigvarande brukas här och

som registreras efter anmälan enligt 6 kap. 4 §, ska vara godkänt vid en
ursprungskontroll enligt 6 kap. 5 och 6 §§ innan tillfällig registrering med-
delas.

I fråga om andra fordon än som sägs i första stycket får tillfällig registre-

ring vägras om fordonet är efterlyst eller om dess identitet är oklar på grund
av att lämnade uppgifter om tidigare registrering, chassinummer eller annan
märkning för identifiering inte har kunnat säkerställas vid en kontroll.

Tillfällig registrering ska inte meddelas om det finns ett användningsförbud

för fordonet enligt 18 § bilskrotningslagen (1975:343), 25 § lagen
(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, 18 a § lagen (2004:629) om
trängselskatt, 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen
(2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller 14 § lagen
(2014:52) om infrastrukturavgifter på väg.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2014:1565.

5 Senaste lydelse 2014:1565.

background image

5

SFS 2014:1566

Bilaga 8

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av infrastrukturavgifter på de
vägar som avses i 4 § förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på
väg följande uppgifter föras in.

1. Uppgifter om passagen

Tidpunkt för passagen
Avgiftsbelopp
Betalstation
Registreringsnummer eller beteckning på skylt
Fordonsslag
Fordonets vikt
Fordonets landskod

2. Uppgifter i beslut om infrastrukturavgifter på väg

Den avgiftsskyldige med angivande av följande uppgifter.

Namn eller firma
Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsva-

rande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folk-

bokförd, annan adress

För juridisk person: adress i landet, eller om sådan adress inte finns, annan

adress
Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter.

Registreringsnummer eller beteckning på skylt
Landskod

Tidpunkt för färden och betalstation
Belopp
Beslutsdatum

3. Allmänna uppgifter (anges med datum för åtgärden)

Betalning
Utfärdad betalningsuppmaning
�verlämnande till Kronofogdemyndigheten
�&terbetalning
Undanröjande
Användningsförbud

4. �vriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av ärenden
om infrastrukturavgifter på väg

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014