SFS 2014:1567 Förordning om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

141567.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för
färd på Svinesundsförbindelsen;

utfärdad den 19 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:531) om avgift för

färd på Svinesundsförbindelsen

1

dels att 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 9 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

9 §

2

Om ett fordon passerar en betalstation utan att föraren betalar avgift

direkt eller begär betalning i efterhand, ska Transportstyrelsen förelägga nå-
gon som enligt 3 § första stycket är betalningsskyldig att betala avgiften och
en tilläggsavgift. Detsamma gäller om passering sker utan elektronisk
betalbricka i ett körfält avsett för betalning med användande av sådan bricka
eller om betalning inte sker i enlighet med bestämmelserna i 8 §.

Avgiften och tilläggsavgiften ska betalas till Transportstyrelsen inom tre

veckor från det att föreläggandet mottogs.

Tilläggsavgiften uppgår till 300 svenska kronor. Om föreläggandet inte

följs, ska tilläggsavgiften höjas till 450 svenska kronor.

11 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § får
dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana förelägganden om att be-

tala avgift och tilläggsavgift som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 10 § 2008:1289.

2 Senaste lydelse 2008:1289.

SFS 2014:1567

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014