SFS 2014:1568 Förordning om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

141568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1577) om
driftbidrag till icke statliga flygplatser;

utfärdad den 19 december 2014.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2006:1577) om driftbidrag till

icke statliga flygplatser ska ha följande lydelse.

1 §

1

I denna förordning finns bestämmelser om fördelning av anslaget

⬝Driftbidrag till icke statliga flygplatser⬝ inom utgiftsområde 22.

Driftbidrag enligt denna förordning får bara lämnas för flygplatser där det

utförs en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse genom flygtrafik som omfattas
av allmän trafikplikt enligt artiklarna 16 och 17 i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EU) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemen-
samma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen, i den ur-
sprungliga lydelsen.

Driftbidrag ska ges i enlighet med Europeiska kommissionens beslut

2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av er-
sättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i upp-
drag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1224.

SFS 2014:1568

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014