SFS 2014:1569 Förordning om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

141569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:263) om
länsplaner för regional transportinfrastruktur;

utfärdad den 19 december 2014.

Regeringen föreskriver att 3 och 6 §§ förordningen (1997:263) om läns-

planer för regional transportinfrastruktur ska ha följande lydelse.

3 §

1

Länsplanen ska avse tolv år och omfatta

1. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering

kan beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering
till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.,

3. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt

samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,

4. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för

det regionala transportsystemet som bör redovisas i planen, och

5. från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara

strategiskt viktiga för regionen.

Driftbidrag enligt första stycket 5 lämnas i enlighet med Europeiska unio-

nens regler om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

6 §

2

Trafikverket ska bistå länsstyrelsen när länsplanen upprättas. Vid be-

redningen har länsstyrelsen ansvaret för samordning av åtgärdsförslagen så
att dessa, med hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidrar till att uppnå
de transportpolitiska målen.

Om det ingår frågor om ersättning till icke-statliga flygplatser i ett förslag

till länsplan enligt 3 § första stycket 5 ska Trafikverket vid sitt bistånd pröva
om sådan ersättning är förenlig med Europeiska unionens regler om tjänster
av allmänt ekonomiskt intresse.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:137.

2 Senaste lydelse 2010:137.

SFS 2014:1569

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014