SFS 2014:1570 Förordning om ändring i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie

141570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1590) om
supermiljöbilspremie;

utfärdad den 22 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1590) om super-

miljöbilspremie

dels att 6, 7 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det närmast före 6 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

Särskilda förutsättningar för företag

6 §

1

Supermiljöbilspremier enligt 4 och 5 §§ får ges till företag endast enligt

de förutsättningar som följer av artiklarna 3 och 36 i kommissionens förord-
ning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av
stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108
i fördraget, i den ursprungliga lydelsen.

En supermiljöbilspremie får inte betalas ut till ett företag som är föremål

för ett betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen
som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

7 §

I den utsträckning det finns medel för det syfte som anges i 1 §, ska en

supermiljöbilspremie betalas ut till de fysiska eller juridiska personer som
under tiden från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december
2015 har förvärvat en ny supermiljöbil som tidigare inte har varit påställd
enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och ställer på bilen enligt
den förordningen.

Premien ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för utbetalningen

och i turordning efter den dag då supermiljöbilen ställts på.

Om det finns särskilda skäl, får en supermiljöbilspremie betalas ut till en

fysisk eller juridisk person som har förvärvat en ny supermiljöbil trots att vill-
koret om påställning i första stycket inte är uppfyllt.

12 §

Transportstyrelsen ska föra det register som avses i artikel 12 i kom-

missionens förordning (EU) nr 651/2014, i den ursprungliga lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 2012:178.

SFS 2014:1570

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1570

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)