SFS 2014:1571 Lag om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond

141571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond;

utfärdad den 22 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:419) om brottsof-

ferfond ska ha följande lydelse.

1 §

2

Den som döms för ett eller flera brott ska, om fängelse ingår i straffska-

lan för något av brotten, i domen åläggas att betala en avgift på 800 kronor.
Detsamma gäller när fråga om ansvar för brott tas upp av åklagare genom
strafföreläggande.

Avgift ska inte tas ut om påföljdseftergift meddelas.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77.

2 Senaste lydelse 1999:582.

SFS 2014:1571

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014