SFS 2014:1573 Förordning om ändring i förordningen (2012:694) om medborgarskap för vissa myndighetschefer

141573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:694) om
medborgarskap för vissa myndighetschefer;

utfärdad den 22 december 2014.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2012:694) om med-

borgarskap för vissa myndighetschefer ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2014:1573

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1573

Bilaga

1

Förteckning över myndigheter

Svenska institutet för europapolitiska studier
Nordiska Afrikainstitutet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Skolforskningsinstitutet
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
�rebro universitet
Mittuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola
Kungl. biblioteket
Vetenskapsrådet
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Trafikanalys
Verket för innovationssystem
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för kulturanalys
Statens konstråd

1 Senaste lydelse 2014:78.

background image

3

SFS 2014:1573

Institutet för språk och folkminnen
Statens historiska museer
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Moderna museet
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Naturhistoriska riksmuseet
Statens centrum för arkitektur och design
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Riksutställningar
Forum för levande historia
Diskrimineringsombudsmannen
Medlingsinstitutet
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014