SFS 2014:1574 Förordning om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

141574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:43) om
statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk
vuxenutbildning på gymnasial nivå;

utfärdad den 22 december 2014.

Regeringen föreskriver att 1 och 11 §§ förordningen (2009:43) om stats-

bidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial
nivå

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för yrkes-

inriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och yrkesinriktad sär-
skild utbildning för vuxna på gymnasial nivå (yrkesvux) samt viss teoretisk
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

11 §

Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur statsbidraget har

använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet

redogöra för hur bidraget har använts.

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska medverka i

den uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamheten som bestäms av
Skolverket och lämna de uppgifter som verket begär.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:295.

2 Senaste lydelse 2013:1114.

SFS 2014:1574

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014