SFS 2014:1575 Förordning om ändring i förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk

141575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:555) med
instruktion för Statens skolverk;

utfärdad den 22 december 2014.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2011:555) med instruktion

för Statens skolverk ska ha följande lydelse.

14 §

Myndigheten ska samverka med Statens skolinspektion, Specialpeda-

gogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet i syfte att nå de utbild-
nings- och funktionshinderspolitiska målen inom skolområdet.

Myndigheten ska samverka med Skolforskningsinstitutet och Specialpeda-

gogiska skolmyndigheten särskilt när det gäller att sprida och tillgängliggöra
relevanta forskningsresultat med god vetenskaplig kvalitet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2014:1575

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014