SFS 2014:1576 Förordning om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

141576.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:130) med
instruktion för Specialpedagogiska
skolmyndigheten;

utfärdad den 22 december 2014.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2011:130) med instruktion

för Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ha följande lydelse.

17 §

Myndigheten ska samverka med Statens skolverk, Statens skolinspek-

tion, Skolforskningsinstitutet och andra myndigheter som har ansvar för frå-
gor om funktionshinder i syfte att nå de utbildnings- och funktionshinders-
politiska målen inom skolområdet.

Myndigheten ska samverka med Skolforskningsinstitutet och Statens skol-

verk särskilt när det gäller att sprida och tillgängliggöra relevanta forsknings-
resultat med god vetenskaplig kvalitet.

Myndigheten ska samråda med de organisationer som företräder personer

med funktionsnedsättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2014:1576

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014