SFS 2014:1577 Förordning om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

141577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:556) med
instruktion för Statens skolinspektion;

utfärdad den 22 december 2014.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2011:556) med instruktion för

Statens skolinspektion ska ha följande lydelse.

8 §

Myndigheten ska samverka med Statens skolverk, Specialpedagogiska

skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet i syfte att nå de utbildnings-
och funktionshinderspolitiska målen inom skolområdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2014:1577

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014