SFS 2014:1578 Förordning med instruktion för Skolforskningsinstitutet

141578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Skolforskningsinstitutet;

utfärdad den 22 december 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Skolforskningsinstitutet ska bidra till att de verksamma inom skolväsen-

det ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervis-
ningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myn-
digheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling
och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.

Skolforskningsinstitutet ska
1. validera forskningsresultat inom området med avseende på kvalitet och

relevans,

2. systematiskt sammanställa forskningsresultat med god vetenskaplig kva-

litet och presentera resultaten på ett sätt som är användbart för de verksamma
inom skolväsendet,

3. sprida forskningsresultaten och göra dem tillgängliga för de verksamma

inom skolväsendet,

4. identifiera områden inom skolväsendet där relevant praktiknära forsk-

ning saknas,

5. utlysa medel för praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet

inom de områden där relevant sådan forskning saknas, och

6. fördela medel till praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.

Samverkan

2 §

Myndigheten ska samverka med Statens skolverk, Statens skolinspek-

tion och Specialpedagogiska skolmyndigheten i syfte att nå de utbildnings-
och funktionshinderspolitiska målen inom skolområdet.

Myndigheten ska även samverka med Statens skolverk och Specialpedago-

giska skolmyndigheten särskilt när det gäller att sprida och tillgängliggöra
relevanta forskningsresultat med god vetenskaplig kvalitet.

Arbetets bedrivande

3 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

SFS 2014:1578

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1578

Ledning

4 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

5 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Skol-

forskningsnämnden.

Nämnden ska besluta vilka systematiska sammanställningar som ska

genomföras enligt 1 § andra stycket 2. Nämnden ska också besluta om att ut-
lysa medel för praktiknära forskning enligt 1 § andra stycket 5.

Skolforskningsnämnden består av myndighetschefen, en ordförande och

högst nio andra ledamöter. Nämnden är beslutsför när en majoritet av leda-
möterna är närvarande.

6 §

Inom myndigheten finns ett vetenskapligt råd.

Rådet ska bistå myndigheten med att granska det vetenskapliga underlaget

i myndighetens systematiska sammanställningar enligt 1 § andra stycket 2
och förslag till sammanfattningar och slutsatser i sådana sammanställningar.

Rådet ska även besluta om fördelning av medel enligt 1 § andra stycket 6

till sådan forskning som Skolforskningsnämnden beslutat att utlysa enligt 5 §.

Vid behov ska rådet därutöver bistå myndigheten i andra frågor.
Det vetenskapliga rådet består av myndighetschefen, en ordförande och

högst nio andra ledamöter. Rådet är beslutsfört när en majoritet av leda-
möterna är närvarande.

Anställningar och uppdrag

7 §

Direktören är myndighetschef.

8 §

Ordföranden och övriga ledamöter i Skolforskningsnämnden utses av

regeringen. En av ledamöterna ska utses efter förslag från Vetenskapsrådet.
Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

9 §

Ordföranden och övriga ledamöter i det vetenskapliga rådet utses av

regeringen. En av ledamöterna ska utses efter förslag från Vetenskapsrådet.
Rådet utser inom sig en vice ordförande.

Medelsfördelning

10 §

Ett beslut av Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd att bevilja

medel enligt 6 § får avse högst tre år och ska förenas med villkor för medlens
användning. Om det finns särskilda skäl får medel beviljas för längre tid än
tre år, dock högst fem år. Av beslutet ska det framgå vem som är mottagare av
medlen och att mottagaren ansvarar för att medlen används enligt de villkor
som ställs.

Om den verksamhet som beviljats medel inte uppfyller ställda krav, får det

vetenskapliga rådet besluta att medel inte längre ska betalas ut. En upplysning
om detta ska tas in i beslutet att bevilja medel.

background image

3

SFS 2014:1578

11 §

Myndigheten får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,
2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och
3. skyldigheten för mottagaren att till myndigheten lämna en redogörelse

för den verksamhet för vilken medlen betalas.

�verklagande

12 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 §
andra stycket får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014