SFS 2014:1579 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

141579.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 22 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 4 § högskolelagen

(1992:1434) ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

2

Utbildningen ska vara avgiftsfri för studenter som är medborgare i

1. en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets-

området, eller

2. Schweiz.
En avgift som betalas för att en student ska delta i utbildning på grundnivå

eller avancerad nivå inom ramen för ett avtal om utbildningssamarbete mellan
en högskola och ett utländskt lärosäte omfattas inte av första stycket, om
avgiften

1. inte tillfaller högskolan, och
2. inte avser den del av utbildningen som anordnas av högskolan.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om avgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
studenter som inte är medborgare i de stater som anges i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90.

2 Senaste lydelse 2010:298.

SFS 2014:1579

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014