SFS 2014:1581 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

141581.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 22 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)
dels att 3 kap. 9 a §, 6 kap. 5 § och bilagan ska ha följande lydelse,
dels att punkterna 10 och 11 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel-

serna ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 a §

1

Det högre bidragsbeloppet enligt 3

kap. 13 § studiestödslagen

(1999:1395) får lämnas för studier från och med det andra kalenderhalvåret
det år då den studerande fyller 20 år till och med det kalenderår då den stude-
rande fyller 24 år, om

1. den studerande i anslutning till studiernas början är arbetslös och inskri-

ven i jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin,

2. den studerande har avbrutit sin utbildning på grundläggande eller gym-

nasial nivå i grundskolan, gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbild-
ning eller motsvarande utbildning i folkhögskola före den 1 juli 2013 och sak-
nar slutbetyg eller motsvarande från sådan utbildning, och

3. studierna bedrivs på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommu-

nal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola.

Det högre bidragsbeloppet får endast lämnas för studier som påbörjas

under 2011�2015. Det högre bidragsbeloppet får därefter lämnas till dess att
den studerande får slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläg-
gande nivå, gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå eller studieomdöme från folkhögskola, dock längst till och med den
31 december 2017.

Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och i

den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden.

6 kap.

5 §

2

Avgifter för administrativa kostnader ska tas ut för debitering av års-

belopp (expeditionsavgift) och vid påminnelse om förfallna årsbelopp
(påminnelseavgift). Expeditionsavgiften är 150 kronor för varje årsbelopp
som debiteras och påminnelseavgiften är 450 kronor för varje påminnelse.

1 Senaste lydelse 2013:1120.

2 Senaste lydelse 2009:1536.

SFS 2014:1581

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1581

10.

3 I stället för det som anges i 8 kap. 1 § studiestödsförordningen

(1973:418) ska expeditionsavgiften vara 150 kronor för varje årsbelopp som
debiteras och påminnelseavgiften 450 kronor för varje påminnelse.

11.

4 I stället för det som anges i punkt 1 a i ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelserna till förordningen (1988:1381) om ändring i studiestödsför-
ordningen (1973:418) ska expeditionsavgiften vara 150 kronor för varje
avgiftsår som preliminär avgift debiteras och påminnelseavgiften 450 kronor
för varje påminnelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 9 a § i den nya lydelsen tillämpas för studier

som bedrivs från och med den 1 januari 2015.

3. Bestämmelserna i 6 kap. 5 § och punkterna 10 och 11 i ikraftträdande-

och övergångsbestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas i fråga om expedi-
tions- och påminnelseavgifter som beslutas av Centrala studiestödsnämnden
efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:1536.

4 Senaste lydelse 2009:1536.

background image

3

SFS 2014:1581

Bilaga

5

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas

B 1

BF Scandinavian Aviation Academy AB, trafikflygarutbildning samt

ATPL-teori

Entry Point North AB, utbildning till flygledare
Ersta Sköndal Högskola AB
� kyrkokameral utbildning,
� teologisk baskurs 60 högskolepoäng, och
� påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Evangeliska Frikyrkan, pastors- och missionärsutbildning
Flygteoriskolan i Barkarby AB, ATPL-teori
Folkhögskola
� fritidsledarutbildning,
� utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda, vuxen-

döva och hörselskadade, och

� yrkesutbildning motsvarande högst 80 veckors studier på heltid som

utgör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde kräver en gymna-
sieexamen eller motsvarande kunskaper

Johannelunds teologiska högskola, pastors- och missionärsutbildning
Korteboskolan
� pastors- och missionärsutbildning, och
� utbildning i kristen terapeutisk själavård
Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk

hälso- och sjukvårdspersonal

Marionetteatern, dockspelarutbildning
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missionärs-

utbildning

Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
� påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer,
� tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i

säkerhets- och räddningsarbete,

� utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare,
� vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker,

och

� vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt

tillsyn och olycksförebyggande arbete

Polishögskolan, polisprogrammet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Umeå universitet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Linnéuniversitetet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Södertörns högskola
Skandinaviska Naprapathögskolan AB, fyraårig naprapatutbildning
Statlig trafikflygarutbildning
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning

5 Senaste lydelse 2014:158.

background image

4

SFS 2014:1581

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, fyraårig kiropraktorutbild-

ning

Stiftelsen Waldorflärarhögskolan, lärar- och förskollärarutbildning
Stockholms katolska stifts prästseminarium
Svenska kyrkans utbildningsinstitut, utbildning till diakon, församlings-

pedagog, kyrkomusiker och präst

Utbildning inom yrkeshögskolan enligt lagen (2009:128) om yrkeshög-

skolan som inte är uppdragsutbildning

Utbildningar som enligt förordningen (2013:871) om statligt stöd för

konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar har förklarats
berättiga till studiestöd enligt avdelning B 1

Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning