SFS 2014:1582 Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

141582.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:689) om statligt
stöd till solceller;

utfärdad den 22 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:689) om statligt stöd

till solceller

dels att 2–5, 9, 12 och 13 a §§ och rubriken närmast före 4 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

2 §

1

Om det finns medel, får statligt stöd enligt denna förordning lämnas till

privatpersoner, kommuner och företag som ett engångsbidrag för installation
av alla typer av nätanslutna solcellssystem. Detta gäller dock inte för åtgärder
som har fått annat offentligt stöd, inklusive sådant stöd som lämnats av Euro-
peiska unionen, eller skattereduktion för arbetskostnad.

Stöd till företag får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i

kapitel I och i artikel 41 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den
17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med
den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Stöd får avse endast sådana åtgärder som påbörjats tidigast den 1 juli 2009

och slutförts senast den 31 december 2016.

3 §

2

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Med solcellssystem avses i denna förordning ett system för produktion av

elektricitet från solstrålning i vilket solceller ingår och som avgränsas av
anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät.

Förutsättningar för stöd

4 §

Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett

solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken.

För system för samtidig produktion av solel och solvärme i en integrerad

konstruktion (solels- och solvärmehybridsystem) får stöd lämnas endast om
elproduktionen uppgår till minst 20 procent av systemets beräknade samman-
lagda årliga el- och värmeproduktion.

1 Senaste lydelse 2013:479.

2 Senaste lydelse 2011:1027.

SFS 2014:1582

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1582

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

5 §

3

Av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 § och med de begräns-

ningar som följer av andra och tredje styckena får stöd lämnas med högst 30
procent till företag och med högst 20 procent till övriga.

Stöd får lämnas med högst 1,2 miljoner kronor per solcellssystem eller

solels- och solvärmehybridsystem.

Stödberättigande kostnader får uppgå till högst 37 000 kronor plus mervär-

desskatt per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Stödberättigande kostna-
der för solels- och solvärmehybridsystem får uppgå till högst 90 000 kronor
plus mervärdesskatt per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Om solcellssystemet har finansierats med försäkringsersättning, ska stödet

minskas med ett belopp som motsvarar ersättningen.

9 §

4

En ansökan om stöd ska göras skriftligen och innehålla

1. en beräkning av den årliga elproduktionen från solcellssystemet och i

förekommande fall uppgift om värmeproduktion,

2. uppgifter om projektets plats, dess start- och slutdatum,
3. en beskrivning av projektet,
4. en förteckning över projektkostnader, och
5. upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat offentligt stöd

eller stöd från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader.

Om ansökan avser ett företag ska den även innehålla uppgifter om före-

tagets namn, antal anställda, årsomsättning samt balansomslutning och om
det finansieringsbelopp som behövs för projektet.

12 §

En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen

inom sex månader från det att projektet, enligt länsstyrelsens beslut, senast
ska vara slutfört.

Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skrift-

liga underlag för att styrka den stödberättigande kostnaden.

Boverket sköter utbetalningen av stödet.

12 a §

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som

är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommis-
sionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

13 a §

5

Statens energimyndighet ska föra det register som avses i artikel 12 i

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. För ansökningar från andra än företag som inkommit före ikraftträdandet

gäller 5 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2012:971.

4 Senaste lydelse 2011:1027.

5 Senaste lydelse 2011:1027.