SFS 2014:1584 Förordning om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier

141584.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:769) med
instruktion för Myndigheten för tillgängliga
medier;

utfärdad den 22 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:769) med instruk-

tion för Myndigheten för tillgängliga medier

dels att 9 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 2, 8, 16 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 9, 9 a och 17 a §§, och närmast

före den nya 9, 9 a och 17 a §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före rubriken ⬝Punktskriftsnämnden⬝ ska införas en ny

rubrik som ska lyda ⬝Rådgivande organ⬝ och att det närmast före rubriken
⬝Taltidningsnämnden⬝ ska införas en ny rubrik som ska lyda ⬝Beslutande
organ⬝.

1 §

1

Myndigheten för tillgängliga medier ska arbeta för att alla ska ha till-

gång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsätt-
ningar oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Myndigheten har till uppgift att
1. i samverkan med bibliotek och skolor i landet arbeta för att personer med

funktionsnedsättning ska få tillgång till sådana exemplar av litterära verk som
de behöver för att kunna ta del av verken samt tillgängliggöra lättläst littera-
tur,

2. ge ut och distribuera lättläst litteratur i den utsträckning behoven inte till-

godoses på den kommersiella marknaden,

3. vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier, och
4. förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för personer med en

funktionsnedsättning som gör att de inte kan ta del av en vanlig dagstidning
samt tillgängliggöra lättläst nyhetsinformation.

2 §

2

Myndigheten ska särskilt

1. framställa, köpa in och överföra talböcker och punktskriftsböcker samt

tillhandahålla dessa för försäljning,

2. sammanställa och sprida information om tillgängliga medier och deras

målgrupp samt driva och utveckla funktionen läsombud,

1 Senaste lydelse 2012:923.

2 Senaste lydelse 2010:1927.

SFS 2014:1584

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1584

3. främja och bevaka teknikutvecklingen av nya medier för att öka till-

gängligheten till litterära verk och dagstidningar för personer med funktions-
nedsättning enligt 1 § andra stycket 4,

4. förse högskolestuderande personer som har en funktionsnedsättning i

form av läsnedsättning med sådana exemplar av kurslitteratur som de behöver
för att kunna ta del av litteraturen,

5. rikta stöd för lättläst till skolan,
6. främja tillgången till punktskrift och taktilt illustrerade böcker för barn

med funktionsnedsättning,

7. via tillgängliga medier och i lämpligt format erbjuda personer med syn-

nedsättning kompletterande samhällsinformation i syfte att ge dem jämlika
förutsättningar att följa utvecklingen i samhället,

8. göra kulturtidskrifter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning,
9. främja teckenspråkig litteratur, och
10. stödja utgivning och distribution av den oberoende lättlästa nyhets-

tidningen 8 SIDOR.

Myndigheten ska ha en central utskrivningstjänst av punktskrift för döv-

blinda.

8 §

Punktskriftsnämnden består av en ordförande och högst nio andra leda-

möter.

Vetenskapligt råd

9 §

Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns vetenskap-

ligt råd. Det rådgivande organet ska verka för att myndigheten bevakar och
sprider relevant forskning om lättläst litteratur och nyhetsförmedling och om
övriga tillgängliga medier och deras målgrupper.

Rådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst nio andra

ledamöter.

Brukarråd

9 a §

Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns brukar-

råd. Det rådgivande organet ska främja kontakter med målgrupper, intresse-
organisationer och förmedlare och bistå myndigheten i frågor som rör det
nationella kunskapscentret.

Rådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst nio andra

ledamöter.

16 §

Ordföranden och övriga ledamöter i punktskriftsnämnden samt leda-

möter i vetenskapliga rådet och brukarrådet utses av myndigheten för en
bestämd tid.

Ordföranden och övriga ledamöter i taltidningsnämnden utses av rege-

ringen för en bestämd tid.

background image

3

SFS 2014:1584

Insynsråd

17 a §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst

fem ledamöter.

19 §

3

Vid försäljning av lättläst litteratur enligt 1 § andra stycket 2 och tal-

böcker och punktskriftsböcker enligt 2 § första stycket 1 ska myndigheten ta
ut avgifter inom ramen för full kostnadstäckning. Detsamma gäller för tillhan-
dahållande av lättläst nyhetsinformation enligt 2 § första stycket 10. Avgif-
tens storlek bestäms i varje enskilt fall av myndigheten, utom i de fall som av-
ses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Mattias Thalén
Kulturdepartementet

3 Senaste lydelse 1992:191.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014