SFS 2014:1585 Förordning med instruktion för Riksantikvarieämbetet

141585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Riksantikvarieämbetet;

utfärdad den 22 december 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturarvet. Ansvaret om-

fattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer och kulturföremål.

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att med utgångspunkt i de nationella

kulturpolitiska målen och de nationella målen för kulturmiljöarbetet vara på-
drivande och stödjande inom sitt verksamhetsområde.

2 §

Myndigheten ska särskilt

1. verka för ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som

bevaras, används och utvecklas,

2. verka för att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet tas till vara

samt bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande,

3. följa och stödja det regionala kulturmiljöarbetet,
4. följa upp och utvärdera kulturmiljöområdets styrmedel och arbetssätt

och vid behov föreslå åtgärder för kulturmiljöarbetets utveckling,

5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra,

exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verk-
samhetsområde,

6. främja kunskapsförsörjning och metodutveckling samt bedriva informa-

tions- och rådgivningsverksamhet inom sitt verksamhetsområde,

7. förvalta nationella databaser för kulturhistorisk information, och
8. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett

internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

3 §

Myndigheten får även tillhandahålla varor och åta sig att utföra under-

sökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

4 §

Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och

de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov före-
slå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera det till Naturvårds-

verket. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs.

SFS 2014:1585

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1585

5 §

Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshin-

dersfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde.

Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande

och pådrivande i förhållande till övriga parter.

6 §

Riksantikvarieämbetet ska för myndigheter och andra som förvaltar kul-

turarv tillhandahålla vissa museitjänster som förvaring och förebyggande
föremålsvård.

7 §

Myndigheten ska ha ett specialbibliotek för forskning och utveckling

inom områdena kulturmiljö, arkeologi, medeltidens konsthistoria och numis-
matik.

Myndigheten förvaltar Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akade-

miens arkiv från tiden före den 1 juli 1975 och dess bibliotek.

8 §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och

rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken
rapportering som behövs.

Samverkan

9 §

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska om-

fatta det civila samhällets organisationer.

Ledning

10 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

11 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju

ledamöter.

Anställningar och uppdrag

12 §

Riksantikvarien är myndighetschef.

�verantikvarien är riksantikvariens ställföreträdare.

13 §

�verantikvarien anställs genom beslut av regeringen.

Personalansvarsnämnd

14 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämplighet av vissa förordningar

15 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

16 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 6 och 7 får den ta

ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifter-

background image

3

SFS 2014:1585

nas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgifts-
förordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

17 §

För verksamhet som anges i 3 och 6 §§ ska myndigheten ta ut avgifter

som motsvarar full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndig-
heten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:1184) med instruk-

tion för Riksantikvarieämbetet.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Mattias Thalén
(Kulturdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014