SFS 2014:1586 Förordning om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

141586.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:2012) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet;

utfärdad den 22 december 2014.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2010:2012) om fördelning av

vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska ha följande lydelse.

8 §

Med utgångspunkt i det ändamål som anges i 4 § ska landstinget an-

svara för att bidragsgivningen enligt denna förordning främjar en god tillgång
för länets invånare till

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet,
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
4. konst- och kulturfrämjande verksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet, och
7. främjande av hemslöjd.
Landstinget får även lämna statsbidrag till sådana verksamheter som avses

i första stycket och som bedrivs i form av länsöverskridande samarbeten om
dessa uppfyller de krav på anknytning till landstingets område eller dess med-
lemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900). Landstinget får
även lämna statsbidrag till konstområdesöverskridande samarbeten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Mattias Thalén
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:1586

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014