SFS 2014:1548 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

141548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 58 kap. 20 § och 62 kap. 5 § social-

försäkringsbalken ska ha följande lydelse.

58 kap.

20 §

Pensionsskulden beräknas för det andra året före det år balanstalet av-

ser, som summan av

1. pensionsbehållningar enligt 62 kap. 5�7 §§,
2. det beräknade värdet av pensionsrätter för inkomstpension enligt

61 kap. 5�10 §§,

3. utbetalad pension för varje åldersgrupp i december multiplicerad med

beräknat antal återstående utbetalningar av ett genomsnittligt pensionsbelopp
för samma åldersgrupp, justerat med den räntefaktor som anges i 62 kap. 36 §
och

4. det beräknade värdet av kommande utbetalningar av tilläggspension för

dem som inte börjat ta ut sådan pension.

Om ett balansindex har beräknats enligt 22�24 §§ för det år som värdet av

pensionsrätter för inkomstpension ska beräknas enligt första stycket 2, ska
pensionsrätterna beräknas på det sätt som anges i 62 kap. 5 § andra stycket.

62 kap.

5 §

Med pensionsbehållning avses summan av de pensionsrätter för

inkomstpension som enligt 61 kap. har fastställts för den försäkrade, omräk-
nade med hänsyn till bestämmelserna om

1. arvsvinster i 9�17 §§,
2. indexering i 18�21 §§, och
3. förvaltningskostnader i 22�26 §§.
Om ett balansindex har beräknats enligt 58 kap. 22�24 §§ för det år som

pensionsrätt ska fastställas, ska pensionsrätten för inkomstpension, innan den
läggs till pensionsbehållningen, multipliceras med kvoten mellan det balans-
index och det inkomstindex som har fastställts för samma år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Prop. 2014/15:1, �&lderspensionssystemet vid sidan av statens budget,
bet. 2014/15:SfU2, rskr. 2014/15:47.

SFS 2014:1548

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1548

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

2. Den nya föreskriften i 58 kap. 20 § tillämpas första gången på balanstal

som ska beräknas för år 2016.

3. Den nya föreskriften i 62 kap. 5 § tillämpas första gången för fast-

ställelseåret 2015.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)