SFS 2014:1564 Förordning om infrastrukturavgifter på väg

141564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om infrastrukturavgifter på väg;

utfärdad den 19 december 2014.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Innehåll och tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om infrastrukturavgifter på

väg.

I fråga om infrastrukturavgifter för tunga godsfordon på enskilda vägar

som ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige eller som är motorvägar ska endast
bestämmelserna om rapportering i 23�25 §§ tillämpas.

I fråga om infrastrukturavgifter för färd på Svinesundsförbindelsen ska

endast bestämmelserna om rapportering i 23�25 §§ och om verkställighet i
28 § tillämpas. I förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesunds-
förbindelsen finns ytterligare bestämmelser om avgift för färd på det vägav-
snittet.

2 §

De termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg och lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

3 §

Trafikverket är avgiftsupptagare på de vägar som anges i 4 §.

För Trafikverkets räkning ska Transportstyrelsen besluta om infrastruktur-

avgift, förseningsavgift och tilläggsavgift samt verkställa uppbörd av sådana
avgifter. Beslut får fattas genom automatiserad behandling med stöd av upp-
gifter i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

4 §

Infrastrukturavgifter ska tas ut för färd på följande vägavsnitt på allmän

väg:

1. bron över Motalaviken på väg 50, och
2. bron över Sundsvallsfjärden på Europaväg 4.

Avgiftspliktiga fordon

5 §

Infrastrukturavgift ska betalas för en bil som när avgiftsplikten inträder

enligt 8 §

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter
på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt rådets
direktiv 2013/22/EU.

SFS 2014:1564

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1564

1. är införd i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register, eller
2. brukas med stöd av saluvagnslicens.

6 §

Infrastrukturavgift ska inte betalas för färd med en

1. bil som är registrerad på en ägare som enligt lagen (1976:661) om immu-

nitet och privilegier i vissa fall är undantagen från betalningsskyldighet för
infrastrukturavgift i Sverige,

2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,
3. buss med en totalvikt av minst 14 ton, eller
4. EG-mobilkran.

Betalningsskyldighet

7 §

�garen av en avgiftspliktig bil är betalningsskyldig för infrastruktur-

avgiften.

Som ägare av bilen anses
1. den som när avgiftsplikten inträder är eller bör vara upptagen som ägare

i vägtrafikregistret,

2. i fråga om en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som när

avgiftsplikten inträder innehar licensen, eller

3. den som när avgiftsplikten inträder är upptagen som ägare i ett utländskt

register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i
det utländska registret, innehavaren.

Avgiftspliktens inträde

8 §

Avgiftsplikt inträder när en avgiftspliktig bil passerar en betalstation på

ett vägavsnitt som anges i 4 §.

Beslut om infrastrukturavgift

9 §

Ett beslut om infrastrukturavgift ska fattas för varje bil, för vilken

avgiftsplikt enligt 8 § har inträtt. Varje beslut ska avse en kalendermånad och
fattas senast den 20 i kalendermånaden efter den månad som beslutet avser.

Om mer än en person under en kalendermånad blivit betalningsskyldig för

samma bil, ska ett avgiftsbeslut fattas för varje betalningsskyldig.

Infrastrukturavgift ska betalas senast den sista dagen i den andra kalender-

månaden efter den månad som beslutet avser.

Förseningsavgift

10 §

Om infrastrukturavgift inte betalas inom den tid som anges i 9 § tredje

stycket, ska en förseningsavgift tas ut av den betalningsskyldige med 300 kro-
nor. Förseningsavgift får tas ut av en betalningsskyldig högst en gång per bil
och kalendermånad.

Beslut om förseningsavgift ska fattas senast 20 dagar efter dagen då infra-

strukturavgiften skulle ha betalats.

Förseningsavgift och obetald infrastrukturavgift ska betalas senast 30 dagar

efter dagen för beslutet om förseningsavgift.

background image

3

SFS 2014:1564

Tilläggsavgift

11 §

Om infrastrukturavgift eller förseningsavgift inte betalas inom den tid

som anges i 10 § tredje stycket, ska en tilläggsavgift tas ut av den betalnings-
skyldige med 500 kronor. Tilläggsavgift får tas ut av en betalningsskyldig
högst en gång per bil och kalendermånad.

Beslut om tilläggsavgift ska fattas senast 20 dagar efter dagen då infra-

strukturavgift och förseningsavgift skulle ha betalats.

Tilläggsavgift, obetald förseningsavgift och obetald infrastrukturavgift ska

betalas senast 30 dagar efter dagen för beslutet om tilläggsavgift.

Omprövning

12 §

Transportstyrelsen ska ompröva ett beslut om infrastrukturavgift, för-

seningsavgift eller tilläggsavgift som har fattats genom automatiserad be-
handling av uppgifter i vägtrafikregistret, om den betalningsskyldige begär
det eller det finns andra skäl.

Infrastrukturavgift, förseningsavgift eller tilläggsavgift som har påförts vid

omprövning ska betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen.

Bestämmelser om omprövning i andra fall än som avses i första stycket

finns i 27 § förvaltningslagen (1986:223).

13 §

När Transportstyrelsen på eget initiativ omprövar ett beslut, ska om-

prövningsbeslutet fattas senast 60 dagar efter dagen för det första beslut som
fattats i frågan.

En begäran av den betalningsskyldige om omprövning ska ha kommit in

till Transportstyrelsen senast 60 dagar efter dagen för det första beslut som
fattats i frågan. Om Transportstyrelsen på eget initiativ har omprövat ett be-
slut, ska en begäran om omprövning av beslutet ha kommit in senast 60 dagar
efter beslutsdagen.

När Transportstyrelsen på den betalningsskyldiges begäran omprövar ett

beslut om förseningsavgift eller tilläggsavgift, får myndigheten samtidigt till
den betalningsskyldiges fördel ompröva de avgiftsbeslut som föregått förse-
ningsavgiften eller tilläggsavgiften, även om tiden för att begära omprövning
av dessa beslut har gått ut.

Betalning av avgifter

14 § Infrastrukturavgift, förseningsavgift och tilläggsavgift ska betalas till
Transportstyrelsen genom insättning på ett särskilt konto för avgiftsbetal-
ningar enligt denna förordning.

Avgifterna anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på det sär-

skilda kontot.

Anstånd med betalning

15 §

Transportstyrelsen får, efter ansökan från den betalningsskyldige, be-

vilja anstånd med betalning av infrastrukturavgift, förseningsavgift eller till-
läggsavgift.

16 §

Anstånd med att betala infrastrukturavgift får beviljas om

background image

4

SFS 2014:1564

1. det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas, eller
2. den betalningsskyldige har begärt omprövning av eller överklagat beslu-

tet och det skulle medföra betydande skadeverkningar för den betalningsskyl-
dige eller annars framstå som oskäligt att betala avgiften.

Anståndstiden ska bestämmas till längst tre månader efter dagen för beslu-

tet i den fråga som har föranlett anståndet.

17 §

Anstånd med att betala förseningsavgift eller tilläggsavgift får beviljas

om den som avgiften gäller har begärt omprövning av eller till förvaltnings-
rätten överklagat

1. beslutet om förseningsavgift eller tilläggsavgift, eller
2. beslutet i den fråga som har föranlett förseningsavgift eller tilläggs-

avgift.

Anstånd vid omprövning får dock inte beviljas om anstånd med betal-

ningen tidigare har beviljats enligt första stycket i avvaktan på en omprövning
av samma fråga.

Anståndet ska gälla fram till dess att Transportstyrelsen eller förvaltnings-

rätten har meddelat sitt beslut eller längst tre månader efter dagen för beslutet.

18 §

Bestämmelserna i 65 kap. 4 § första stycket och 7 § skatteförfarande-

lagen (2011:1244) ska tillämpas i fråga om anstånd med betalning av infra-
strukturavgift, förseningsavgift och tilläggsavgift.

Avgiftsbefrielse och återbetalning

19 §

Transportstyrelsen får, självmant eller efter ansökan av den betalnings-

skyldige, besluta att infrastrukturavgift, förseningsavgift eller tilläggsavgift
helt eller delvis inte ska tas ut, eller ska återbetalas, om det skulle framstå som
uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

Användningsförbud

20 §

Transportstyrelsen prövar frågor om undantag från användningsförbud

enligt 14 § fjärde stycket lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg.

21 §

Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 16 § första stycket

lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg ska förvaras hos Polismyn-
digheten under en vecka efter omhändertagandet.

Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare, om det visas

att användningsförbud inte längre råder för fordonet enligt 14 och 15 §§ lagen
om infrastrukturavgifter på väg. Om skyltarna inte återlämnas, ska Polismyn-
digheten förstöra dem.

22 §

Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har tagits om hand

enligt 16 § första stycket lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg ska
det finnas ett bevis i fordonet om en polismans eller en bilinspektörs med-
givande enligt andra stycket i den paragrafen.

background image

5

SFS 2014:1564

Rapportering

23 §

Den som tar ut eller avser att ta ut infrastrukturavgifter på vägar som

ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige eller som är motorvägar ska underrätta
regeringen

1. om införandet av ett nytt avgiftssystem, minst sju månader innan syste-

met införs,

2. innan en avgiftsstruktur införs som innefattar undantag enligt 10 § andra

stycket lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller differentiering
enligt 12 eller 13 § samma lag, eller

3. när en befintlig differentieringsstruktur ändras.

24 §

En underrättelse enligt 23 § 1 ska innehålla uppgifter om

1. det vägavsnitt som är avgiftsbelagt,
2. de fordon som omfattas av avgiftsplikt,
3. avgiftsstrukturen,
4. de enhetsvärden och andra parametrar som använts för beräkning av de

olika kostnadsfaktorerna för infrastrukturen, och

5. den andel av kostnaderna för infrastrukturen som har finansierats eller är

tänkt att finansieras med infrastrukturavgifter.

En underrättelse enligt 23 § 2 och 3 ska innehålla de uppgifter som behövs

för att bedöma om villkoren enligt 10 § andra stycket, 12 och 13 §§ lagen
(2014:52) om infrastrukturavgifter på väg är uppfyllda.

25 §

Trafikverket ska fullgöra de uppgifter om rapportering som ankommer

på Sverige som medlemsstat enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon
för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/22/EU.

�verklagande

26 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling av uppgifter i

vägtrafikregistret får inte överklagas innan det har omprövats enligt 12 §. Ett
överklagande av ett sådant beslut innan det har omprövats ska behandlas som
en begäran om omprövning enligt 12 § första stycket.

27 §

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt

inom vars domkrets personen hade sin hemortskommun när beslutet i saken
fattades. Med hemortskommun avses den kommun där personen var folkbok-
förd den 1 november året före det år då beslutet fattades.

Bestämmelserna i 67 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska till-

lämpas i fråga om behörig förvaltningsrätt för juridiska personer.

Verkställighet

28 §

För Trafikverkets räkning ska Transportstyrelsen se till att en obetald

fordran lämnas för indrivning enligt 19 § lagen (2014:52) om infrastruktur-
avgifter på väg.

background image

6

SFS 2014:1564

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Vid indrivning gäller 3�9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229).
Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor

om indrivningen inte krävs från allmän synpunkt.

Bemyndiganden

29 §

Trafikverket får meddela föreskrifter om infrastrukturavgifternas stor-

lek på de vägavsnitt som avses i 4 §.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om betalning, anstånd, befrielse

och återbetalning enligt 14�19 §§ denna förordning samt om undantag från
användningsförbud enligt 14 § fjärde stycket lagen (2014:52) om infrastruk-
turavgifter på väg.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)