SFS 2014:1588 Förordning om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

141588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s
direktstöd för jordbrukare;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1101) om EU:s di-

rektstöd för jordbrukare

dels att 23 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 42 a §, av följande lydelse.

23 §

Som arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46.2 i förordning (EU)

nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, räknas

1. arealer som ligger i träda,
2. landskapselement i form av fältkanter på åkermark,
3. jordbruksmark med odling av salix,
4. arealer med växttäcke etablerat genom insådd av vallfrö i huvudgröda

senast under försommar, och

5. arealer med kvävefixerande grödor.
För landskapselement i form av fältkanter på åkermark ska omräkningsfak-

tor 6 och viktningsfaktor 1,5 enligt artikel 46.3 i förordning (EU) nr 1307/2013
tillämpas.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om arealer med ekolo-

giskt fokus enligt artikel 46 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artikel 45 i
förordning (EU) nr 639/2014, i den ursprungliga lydelsen.

42 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av återkrav

av felaktigt tilldelade stödrätter enligt artikel 23.5 i kommissionens genom-
förandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för till-
lämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013
vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygds-
utvecklingsåtgärder och tvärvillkor.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2014:1588

Utkom från trycket
den 20 januari 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015