SFS 2014:1589 Lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

141589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:469) om behandling av
personuppgifter vid Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen;

utfärdad den 22 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2006:469) om behandling

av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska ha föl-
jande lydelse.

4 §

2

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personupp-

gifter, om det behövs

1. för tillsyn över arbetslöshetskassorna och uppföljning av arbetslöshets-

försäkringen enligt 89 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshets-
kassor,

2. för tillsyn över handläggning av och rutiner för handläggning av sådana

ärenden hos Arbetsförmedlingen som har samband med arbetslöshetsförsäk-
ringen eller som rör återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska
program,

3. för tillsyn över handläggning av och rutiner för handläggning av sådana

ärenden hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som rör åtgärder
inom aktivitetsstöd och utvecklingsersättning eller för uppföljning av sådana
åtgärder,

4. för registrering av uppgifter enligt lagen om arbetslöshetskassor, eller
5. som underlag och för kontroll vid utfärdande av intyg enligt 48 § lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas,

om det behövs för statistiska och vetenskapliga ändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:AU2, rskr. 2014/15:89.

2 Senaste lydelse 2007:412.

SFS 2014:1589

Utkom från trycket
den 20 januari 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015