SFS 2014:1587 Förordning om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

141587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s
förordningar om pris- och marknadsreglering av
jordbruksprodukter;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:926) om EU:s för-

ordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

dels att bilagan ska upphöra att gälla,
dels att 1, 2, 4, 6, 11 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

1

I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen

(1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och EU:s förord-
ningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

2 §

Med EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruks-

produkter avses

1. rådets förordning (EG) nr 747/2001 av den 9 april 2001 om förvalt-

ningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för produkter som är
berättigade till förmånsbehandling enligt avtal med vissa Medelhavsländer
och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95,

2. rådets förordning (EG) nr 1184/2006 av den 24 juli 2006 om tillämpning

av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror,

3. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprät-

tande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om sär-
skilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (⬝förordningen om en sam-
lad marknadsordning⬝),

4. rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den 20 december 2007 om till-

lämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i
vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavs-
området (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller
som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts,

5. rådets förordning (EG) nr 617/2009 av den 13 juli 2009 om öppnande av

en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet,

6. rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om

skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska
gemenskapen,

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jord-

1 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2014:1587

Utkom från trycket
den 20 januari 2015

background image

2

SFS 2014:1587

bruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72,
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,

8. rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fast-

ställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsord-
ningen för jordbruksprodukter, och

9. tillämpningsförordningar meddelade med stöd av förordning (EG) nr

1234/2007, förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1370/2013
eller motsvarande äldre bestämmelser.

4 §

Regeringen prövar frågor om erkännande av branschorganisationer och

om återkallelse av ett sådant erkännande enligt artikel 158 i förordning (EU)
nr 1308/2013.

Regeringen fattar beslut enligt artikel 164 i förordning (EU) nr 1308/2013

om att en aktör som inte är medlem i en producentorganisation eller en sam-
manslutning av producentorganisationer eller en branschorganisation ska om-
fattas av vissa avtal, beslut eller samordnade förfaranden som har godkänts
inom organisationen.

Regeringen fattar beslut om biodlingsprogram enligt artikel 55 i förordning

(EU) nr 1308/2013.

6 §

Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt EU:s förordningar om

pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

Frågor om stöd för renar enligt artikel 213 i förordning (EU) nr 1308/2013

prövas av Sametinget.

11 §

2

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur sådan tillsyn och an-

nan kontroll som avses i 8 § andra stycket och 9 § ska bedrivas.

Jordbruksverket får dock inte meddela sådana föreskrifter som avses i 12 §.
Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter om tillsyn och annan kontroll

med stöd av första stycket 1 ska det inhämta ett yttrande från

1. Tullverket, om föreskrifterna avser Tullverkets tillsyn eller kontroll, och
2. Folkhälsomyndigheten, om föreskrifterna avser Folkhälsomyndighetens

tillsyn eller kontroll.

15 §

3 Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana vinprodukter

som avses i del XII i bilaga 1 till förordning (EU) nr 1308/2013 att lämna
uppgifter om

a) produktion, inköp, försäljning, import och export, och
b) andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av den förordningen,

samt

2. skyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana produkter

som avses i artikel 3 och artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr
2336/2003 att lämna uppgifter om avsättning samt om produktion och be-
fintliga lager hos etanolproducenter.

Innan Folkhälsomyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av första

stycket ska myndigheten inhämta ett yttrande från Jordbruksverket.

2 Senaste lydelse 2013:913.

3 Senaste lydelse 2013:913.

background image

3

SFS 2014:1587

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015