SFS 2014:200 Förordning om ändring i förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EG:s strukturfonder

140200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:710) om
valutakurs vid stöd från EG:s strukturfonder;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1999:710) om valuta-

kurs vid stöd från EG:s strukturfonder samt 1 och 2 §§ ska ha följande ly-
delse.

Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och
investeringsfonder

1 §

1

Denna förordning gäller för myndigheter som fattar beslut om eller

utbetalar sådant stöd från europeiska struktur- och investeringsfonder som re-
dovisas mot anslag i statens budget.

2 §

2

En myndighet ska vid beräkning av finansiella ramar för ett operativt

program samt åtgärder i detta använda kursen 8 kronor 39 öre per euro.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.
2. För programperioden 2007�2013 gäller 2 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:307. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

2 Senaste lydelse 2005:1252.

SFS 2014:200

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014