SFS 2014:202 Förordning om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden

140202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1077) med
instruktion för Revisorsnämnden;

utfärdad den 10 april 2014.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1077) med instruktion

för Revisorsnämnden ska ha följande lydelse.

3 §

Inom Revisorsnämnden finns ett särskilt beslutsorgan som benämns

Tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden har till uppgift att besluta om föreskrifter
och disciplinära åtgärder, avge förhandsbesked samt i övrigt avgöra ärenden
av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda. Tillsyns-
nämnden får i särskilda beslut lämna över till ordföranden, vice ordföranden
eller direktören att avgöra ärenden som är brådskande eller som är av det
slaget att de inte behöver prövas av Tillsynsnämnden. I den utsträckning Till-
synsnämnden beslutar ska sådana beslut anmälas vid nästa sammanträde med
Tillsynsnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:202

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014