SFS 2014:204 Förordning om ändring i förordningen (2011:578) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

140204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:578) om
erkännande och verkställighet av beslut om
förverkande inom Europeiska unionen;

utfärdad den 10 april 2014.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1, 8 och 9 §§ förordningen (2011:578) om

erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska
unionen ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

Om ett beslut om förverkande har sänts till en myndighet som inte är be-

hörig att ta emot beslutet enligt 3 kap. 5 § lagen (2011:423) om erkännande
och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen, ska
den myndigheten vidarebefordra beslutet till Kronofogdemyndigheten. Kro-
nofogdemyndigheten ska i så fall underrätta den andra statens behöriga myn-
dighet om detta.

Detsamma gäller andra handlingar som tillhör ett ärende om erkännande

och verkställighet av beslut om förverkande.

8 §

Kronofogdemyndigheten ska underrätta den behöriga myndigheten i

den andra medlemsstaten, om

1. erkännande och verkställighet har vägrats,
2. det finns risk för att det sammanlagda värdet av det som verkställs kan

komma att överstiga det belopp som anges i beslutet om förverkande,

3. uppskov har meddelats och hur långt uppskovet förväntas bli,
4. ett meddelat uppskov har upphört,
5. Kronofogdemyndighetens verkställbarhetsförklaring eller rättens beslut i

fråga om erkännande och verkställighet har överklagats,

6. beslut angående verkställigheten har överklagats enligt utsökningsbal-

kens bestämmelser,

7. en verkställbarhetsförklaring har upphävts, eller
8. ett beslut om förverkande har verkställts samt hur influtna medel ska för-

delas mellan staterna.

9 §

Om ett beslut om förverkande avser egendom som är föremål för verk-

ställighet enligt lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom
Europeiska unionen av frysningsbeslut, ska Kronofogdemyndigheten under-
rätta såväl den åklagare som har meddelat en verkställbarhetsförklaring enligt
den lagen som den domstol som har fastställt förklaringen. Underrättelse ska

SFS 2014:204

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

2

SFS 2014:204

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

lämnas så fort Kronofogdemyndigheten eller tingsrätten har meddelat beslut i
fråga om erkännande och verkställighet enligt lagen (2011:423) om erkän-
nande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)