SFS 2014:208 Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

140208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetsbildningskungörelsen
(1971:762);

utfärdad den 10 april 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om fastighetsbildningskungörelsen

(1971:762)

1

dels att 1 och 18 a §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 1 och 18 a §§ ska utgå,
dels att 19 och 26 §§ ska ha följande lydelse.

19 §

2

När en fråga om tillstånd till en sådan ökning av en fastighets grade-

ringsvärde som avses i 5 kap. 20 § eller 11 kap. 9 § fastighetsbildningslagen
(1970:988) ska underställas en myndighet med hänsyn till jordförvärvslagen
(1979:230), gäller för ärendets handläggning i tillämpliga delar jordförvärvs-
lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

26 §

3

Om en avslutad förrättning har överklagats, ska lantmäterimyndig-

heten genast sända förrättningsakten till mark- och miljödomstolen när even-
tuella registreringsfrågor har handlagts.

Sedan uppgifter om fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild

gränsutmärkning har förts in i fastighetsregistret, ska lantmäterimyndigheten
skyndsamt meddela åtgärden till den eller de kommunala nämnder som full-
gör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

När ett beslut om inbetalning enligt 5 kap. 16 § fastighetsbildningslagen

(1970:988) har fått laga kraft, ska lantmäterimyndigheten sända en kopia av
beslutet till Lantmäteriet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har

inkommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av
1 § 2009:575
18 a § 1995:1423
rubriken närmast före 18 a § 1991:1596.

2 Senaste lydelse 1982:847.

3 Senaste lydelse 2010:1987.

SFS 2014:208

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

2

SFS 2014:208

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)