SFS 2014:209 Förordning om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

140209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i ledningsrättskungörelsen
(1973:1148);

utfärdad den 10 april 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

1

dels att 1 och 3 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 1 och 3 §§ ska utgå,
dels att 6 § ska ha följande lydelse.

6 §

2

Sedan en förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) har avslu-

tats ska lantmäterimyndigheten, om det finns skäl för det, upplysa sakägarna
om de åtgärder som behövs för att verkställa förrättningsbeslut och på annat
sätt verka för att ledningsbeslut inte förfaller.

Om lantmäterimyndigheten får kännedom om att ett ledningsbeslut kan ha

förfallit, ska myndigheten försöka klarlägga om så har skett. En uppgift om
att ett ledningsbeslut har förfallit får inte föras in i fastighetsregistrets all-
männa del utan att berörda sakägare, en kommunal nämnd som fullgör upp-
gifter inom plan- och byggnadsväsendet och länsstyrelsen har fått tillfälle att
yttra sig över åtgärden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har in-

kommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet eller ett förordnande
som avses i 15 § första stycket ledningsrättslagen (1973:1144) har meddelats
dessförinnan.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av
1 § 2009:576
3 § 1995:1428
rubriken närmast före 3 § 1991:1626.

2 Senaste lydelse 2000:316.

SFS 2014:209

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014