SFS 2014:210 Förordning om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

140210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165);

utfärdad den 10 april 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om anläggningskungörelsen (1973:1165)

1

dels att 2 och 4 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 och 4 §§ ska utgå,
dels att 7 § ska ha följande lydelse.

7 §

2

Sedan en förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) har avslutats

ska lantmäterimyndigheten, om det finns skäl för det, upplysa sakägarna om
de åtgärder som behövs för att verkställa förrättningsbeslut och på annat sätt
verka för att anläggningsbeslut inte förfaller.

Om lantmäterimyndigheten får kännedom om att ett anläggningsbeslut kan

ha förfallit, ska myndigheten försöka klarlägga om så har skett. En uppgift om
att ett anläggningsbeslut har förfallit får inte föras in i fastighetsregistrets all-
männa del utan att berörda sakägare, en kommunal nämnd som fullgör upp-
gifter inom plan- och byggnadsväsendet och länsstyrelsen har fått tillfälle att
yttra sig över åtgärden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har in-

kommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet eller ett förordnande
som avses i 17 § första stycket anläggningslagen (1973:1149) har meddelats
dessförinnan.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av
2 § 2009:577
4 § 1995:1429
rubriken närmast före 4 § 1991:1627.

2 Senaste lydelse 2000:317. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2014:210

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014