SFS 2014:211 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

140211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 10 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 kap. 11 §, 5 kap. 13 § och 7 kap.

1, 3�4 och 10 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha föl-
jande lydelse.

4 kap.

11 §

3

En operatör som avses i 4 § får förpliktas att iaktta kostnadstäckning

eller tillämpa kostnadsorienterad eller annan prissättning för specificerade ty-
per av samtrafik och andra former av tillträde. Detta får ske om en marknads-
analys enligt 8 kap. 6 § visar att en brist på effektiv konkurrens innebär att
operatören kan ta ut överpriser eller använda prispress på ett sätt som miss-
gynnar slutanvändarna.

En förpliktelse enligt första stycket får, i samband med att förpliktelsen

åläggs eller senare, förenas med en skyldighet att tillämpa ett visst högsta el-
ler lägsta pris för samtrafik och andra former av tillträde som omfattas av för-
pliktelsen.

En förpliktelse enligt första stycket kan även avse skyldighet för operatören

att tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod. En sådan förpliktelse ska för-
enas med skyldighet att göra en beskrivning av metoden tillgänglig för all-
mänheten. Kostnadernas huvudkategorier och reglerna för kostnadsfördel-
ningen ska framgå av beskrivningen.

Den som har förpliktats att kostnadsorientera sin prissättning ska, om för-

pliktelsen inte har förenats med en skyldighet enligt andra stycket, visa att pri-
serna är rättvisa och skäliga med hänsyn till kostnaderna och får åläggas skyl-
dighet att justera sina priser.

1 Prop. 2013/14:72, bet. 2013/14:TU15, rskr. 2013/14:195.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om till-
träde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande facili-
teter (tillträdesdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 7, Celex 32002L0019), ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG (EUT L 337, 18.12.2009,
s. 37, Celex 32009L0140).

3 Senaste lydelse 2006:26.

SFS 2014:211

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

2

SFS 2014:211

5 kap.

13 §

Den som enligt 8 kap. 7 § har ett betydande inflytande på en viss slut-

kundsmarknad får, om skyldigheter som kan åläggas enligt 4 kap. 3 och 4 §§
är otillräckliga, i enlighet med 8 kap. 6 § förpliktas att vidta en lämplig åtgärd.
En sådan förpliktelse kan avse att

1. tillämpa ett visst högsta eller lägsta pris,
2. inte vidta konkurrenshindrande åtgärder, eller
3. inte göra en tjänst som kan tillhandahållas fristående beroende av att

även någon annan tjänst tillhandahålls.

7 kap.

1 §

Tillsynsmyndigheten ska ha tillsyn över efterlevnaden av lagen och de

beslut om skyldigheter eller villkor samt de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen.

Tillsynsmyndigheten ska också ha tillsyn över efterlevnaden av genom-

förandeåtgärder enligt

1. artikel 13a.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av

den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv)

4, senast ändrat genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG

5,

2. artiklarna 26.7 och 27a.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/

22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares
rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster)

6, ändrat genom Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2009/136/EG

7, och

3. artikel 4.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den

12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom
sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk
kommunikation)

8, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2009/136/EG.

3 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet som
omfattas av lagen att tillhandahålla myndigheten upplysningar och handlingar
som behövs för kontroll av

1. betalning av avgift,
2. efterlevnaden av de allmänna skyldigheter som gäller enligt denna lag,
3. efterlevnaden av villkor som meddelats med stöd av lagen,
4. efterlevnaden av de skyldigheter som ålagts enligt 4 och 5 kap.,
5. efterlevnaden av genomförandeåtgärder som avses i 1 § andra stycket,

och

6. efterlevnaden av rättsakter som avses i 3 a §.
Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.

4 EGT L 108, 24.4.2002, s. 33 (Celex 32002L0021).

5 EUT L 337, 18.12.2009, s. 37 (Celex 32009L0140).

6 EGT L 108, 24.4.2002, s. 51 (Celex 32002L0022).

7 EUT L 337, 18.12.2009, s. 11 (Celex 32009L0136).

8 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37 (Celex 32002L0058).

background image

3

SFS 2014:211

Information som ska hållas allmänt tillgänglig enligt denna lag, eller enligt

de skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen, ska utan anmodan tillställas tillsynsmyndigheten.

3 a §

9 Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att de skyldigheter som anges i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobil-
nät i unionen

10 och i genomförandeakter enligt artikel 5.2 i samma förordning

ska följas. Förelägganden och förbud får förenas med vite.

4 §

11 Finner tillsynsmyndigheten skäl att misstänka att den som bedriver

verksamhet enligt denna lag inte efterlever lagen eller de beslut om skyldig-
heter eller villkor eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
inte efterlever en genomförandeåtgärd som avses i 1 § andra stycket eller inte
använder en radiosändare i den utsträckning som villkoren medger, ska myn-
digheten underrätta den som bedriver verksamheten om detta förhållande och
ge denne möjlighet att yttra sig inom skälig tid.

10 §

12 Uppkommer det en tvist mellan dem som tillhandahåller elektroniska

kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller tillhörande tjänster,
eller mellan en sådan aktör och ett företag som drar nytta av en skyldighet i
fråga om samtrafik eller andra former av tillträde, får en part hänskjuta tvisten
för avgörande av tillsynsmyndigheten, om

1. tvisten har samband med skyldigheter som följer av denna lag eller av

föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med
stöd av lagen eller som följer av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 531/2012 eller av rättsakter som avses i 1 § andra stycket eller 3 a §,
eller

2. tvisten i övrigt rör villkor för samtrafik eller andra former av tillträde.
Myndigheten ska så snart som möjligt besluta i de frågor som tvisten gäl-

ler. Beslutet ska meddelas senast fyra månader från det att begäran kom in till
myndigheten, om längre tid inte är nödvändig med hänsyn till tvistens omfatt-
ning eller andra särskilda omständigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

9 Senaste lydelse 2013:47.

10 EUT L 172, 30.6.2012, s. 10 (Celex 32012R0531).

11 Senaste lydelse 2011:590.

12 Senaste lydelse 2013:47.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014