SFS 2014:212 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

140212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 10 april 2014.

Regeringen föreskriver att 28 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska ha följande lydelse.

28 §

1

Post- och telestyrelsen ska årligen offentliggöra hur en operatör som

enligt 4 kap. 11 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation förpliktats
att tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod har efterlevt skyldigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

SFS 2014:212

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014