SFS 2014:213 Förordning om ändring i förordningen (2010:2004) om effektreserv

140213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:2004) om
effektreserv;

utfärdad den 10 april 2014.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2010:2004) om effektreserv

ska ha följande lydelse.

3 §

Den andel av effektreserven som skapas genom avtal om minskad elför-

brukning ska vara minst 25 procent. Andelen får vara mindre i den utsträck-
ning det saknas förutsättningar för sådana avtal med hänsyn till de anbud som
har lämnats eller om det annars finns särskilda skäl.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:213

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014