SFS 2014:214 Förordning om dammsäkerhet

140214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om dammsäkerhet;

utfärdad den 10 april 2014.

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 26 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 2, 3, 9 §§ och 10 § 1,
� 26 kap. 19 a § miljöbalken i fråga om 4�8 §§ och 10 § 2�4, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Konsekvensutredning

2 §

Den som är skyldig att underhålla en damm ska se till att det alltid finns

en dokumenterad aktuell utredning och bedömning av vilka konsekvenser
som ett dammhaveri kan medföra (konsekvensutredning).

En konsekvensutredning ska beskriva
1. hur ett dammhaveri antas ske,
2. vilka områden som kan översvämmas vid ett dammhaveri, och
3. vad som kan skadas i de områden som skulle översvämmas vid ett

dammhaveri.

3 §

En konsekvensutredning behöver dock inte utföras om

1. dammen är lägre än 5 meter, och
2. ett dammhaveri vid dammen inte skulle kunna innebära att det vid have-

ritidpunkten okontrollerat strömmar ut mer än 100 000 kubikmeter vatten
eller blandning av vatten och annat material.

4 §

Den som är skyldig att underhålla en damm som omfattas av kravet på

konsekvensutredning ska lämna denna till tillsynsmyndigheten tillsammans
med ett förslag till klassificering enligt 11 kap. 24 och 25 §§ miljöbalken.

Säkerhetsledningssystem och rutiner för egenkontroll

5 §

Den som är skyldig att underhålla en damm som är klassificerad enligt

11 kap. 24 och 25 §§ miljöbalken ska för verksamheten upprätta och arbeta
efter ett säkerhetsledningssystem. Säkerhetsledningssystemet ska omfatta de
metoder, rutiner och instruktioner som behöver fastställas och tillämpas i
fråga om

SFS 2014:214

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

2

SFS 2014:214

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. organisation och definierade uppgifter, ansvarsområden och kompetens-

krav för den personal som deltar i arbetet med dammsäkerhet,

2. identifiering och bedömning av faror för allvarliga olyckor,
3. drift, tillståndskontroll och underhåll,
4. hantering av förändringar,
5. planering för nödsituationer, och
6. revision och översyn.
Den som är skyldig att underhålla en damm ska upprätta ett dokument som

översiktligt beskriver säkerhetsledningssystemet. Beskrivningen ska även
innehålla de övergripande målen och handlingsprinciperna för verksamhetens
arbete med säkerhet.

6 §

Bestämmelsen i 5 § omfattar inte den som är underhållsskyldig för en

damm som utgör en riskanläggning enligt 10 § förordningen (2013:319) om
utvinningsavfall.

7 §

Den som är skyldig att underhålla en damm som är klassificerad enligt

11 kap. 24 och 25 §§ miljöbalken ska vart tionde år utföra en helhetsbedöm-
ning av dammens säkerhet. Bedömningen ska även avse verksamhetens orga-
nisation. Resultatet av bedömningen ska dokumenteras.

Dammsäkerhetsrapport

8 §

Den som är skyldig att underhålla en damm som är klassificerad enligt

11 kap. 24 och 25 §§ miljöbalken ska årligen till tillsynsmyndigheten lämna
en rapport om dammens egenskaper och de åtgärder som vidtas vid drift och
underhåll av dammen för att förhindra ett dammhaveri och för att begränsa
skador till följd av ett sådant haveri.

Bemyndigande för Affärsverket svenska kraftnät

9 §

Affärsverket svenska kraftnät får meddela föreskrifter om när en kon-

sekvensutredning enligt 2 och 4 §§ senast ska ges in till tillsynsmyndigheten.

10 §

Affärsverket svenska kraftnät får meddela föreskrifter om innehållet i

samt omfattningen och dokumentationen av

1. konsekvensutredningen enligt 2 §,
2. säkerhetsledningssystemet enligt 5 §,
3. helhetsbedömningen enligt 7 §, och
4. rapporten enligt 8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)