SFS 2014:215 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

140215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1119) med
instruktion för Affärsverket svenska kraftnät;

utfärdad den 10 april 2014.

Regeringen föreskriver att 5 och 14 §§ förordningen (2007:1119) med

instruktion för Affärsverket svenska kraftnät ska ha följande lydelse.

5 §

1

Svenska kraftnät ska i fråga om dammsäkerhet

1. följa klimatförändringarnas påverkan samt följa och medverka i utveck-

lingen i landet,

2. verka för att riskerna för en allvarlig störning på samhället genom

dammhaveri eller höga flöden i reglerade vattendrag minskar,

3. årligen rapportera till regeringen om utvecklingen och vid behov föreslå

åtgärder,

4. främja forskning och utveckling samt kunskapsförmedling, och
5. svara för tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen (2011:13)

och samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsyns-
arbete.

14 §

Vid Svenska kraftnät ska det finnas ett råd som ska biträda affärsverket

i arbetet med dammsäkerhetsfrågor (Dammsäkerhetsrådet). Rådet är ett infor-
mations- och samrådsorgan för frågor relaterade till dammsäkerhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:53.

SFS 2014:215

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014