SFS 2014:218 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

140218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel;

utfärdad den 10 april 2014.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1992:1303) om krigs-

materiel

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2014.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:690.

SFS 2014:218

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

2

SFS 2014:218

Bilaga

2

A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt
lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Förteckningen överensstämmer under ⬝a)⬝ med bilagan till Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av
villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen,
senast ändrat genom kommissionens direktiv 2014/18/EU av den 29 januari
2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG
vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter. Sist i förteck-
ningen, under ⬝b)⬝, förtecknas krigsmateriel som inte finns angiven i bilagan
till direktiv 2009/43/EG men som Sverige vill ha under kontroll.


Not 1: Termer inom citattecken finns definierade. Se B. Definitioner av

termer som används i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd
enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel.


Not 2: Kemikalierna är i vissa fall förtecknade efter namn och CAS-num-

mer. Kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) omfattas
oavsett namn eller CAS-nummer. CAS-nummer anges för att underlätta
kontrollen av en särskild kemikalie eller kemisk blandning oavsett nomen-
klatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifiering, eftersom
några former av de förtecknade kemikalierna har olika CAS-nummer, och
blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie kan också ha olika
CAS-nummer.


Tekniskt bistånd utgör den teknik som anges i ML22 med tillhörande

definitioner av termerna ⬝teknik⬝, ⬝erfordras⬝, ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝,
⬝användning⬝, ⬝allmänt tillgänglig⬝ och ⬝grundforskning⬝ (se B. Definit-
ioner av termer som används i A. Förteckning över krigsmateriel och tek-
niskt bistånd enligt lagen [1992:1300] om krigsmateriel).

a) Krigsmateriel som finns angiven i bilagan till direktiv 2009/43/EG

ML1 Slätborrade vapen med en kaliber som understiger 20 mm, andra
vapen och automatvapen med en kaliber på högst 12,7 mm (0,50 tum)
samt tillbehör, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för
dessa vapen:

Not: ML1 omfattar inte följande:

a) Skjutvapen som utformats särskilt för blind ammunition och som

inte kan avlossa projektiler.

b) Skjutvapen som utformats särskilt för att skjuta ut bundna projekti-

ler utan högexplosiv sprängladdning eller kommunikationsförbindelser, med
högst 500 meters räckvidd.


2

Senaste lydelse 2013:121.

background image

3

SFS 2014:218

c) Vapen som använder hylsammunition med asymmetriskt placerad

tändhatt som inte är helautomatiska.

a) Gevär och kombinationsvapen, eldhandvapen, kulsprutor, k-pistar och
snabbskjutande vapen med flera eldrör.

Not: ML1 a omfattar inte följande:

a) Gevär och kombinationsvapen tillverkade före 1938.

b)

Reproduktioner

av

gevär

och

kombinationsvapen där originalen

tillverkades före 1890.

c) Eldhandvapen, snabbskjutande vapen med flera eldrör och kulspru-

tor tillverkade för 1890 samt reproduktioner av dessa.

b) Slätborrade vapen enligt följande:

1. Slätborrade vapen som utformats speciellt för militär användning.

2. �vriga slätborrade vapen enligt följande:

a)

Helautomatiska.

b) Halvautomatiska eller med pumpverkan.

Not: ML1 b omfattar inte följande:

a)

Slätborrade

vapen tillverkade före 1938.

b) Reproduktioner av slätborrade vapen där originalen tillverkades

före 1890.

c) Slätborrade sport- och jaktvapen. Dessa vapen får inte vara särskilt

utformade för militär användning eller vara helautomatiska.

d)

Slätborrade

vapen

som utformats särskilt för något av följande:

1.

Slakt

av

husdjur.

2. Sövning av djur.

3.

Seismisk

provning.

4. Avfyrning av projektiler för industriell användning.

5. Desarmering av improviserade sprängladdningar (IED).

Anm.: När det gäller desarmeringsanordningar, se ML4 och avsnitt

1A006 i EU:s förteckning över produkter med dubbla användningsområden.

c) Vapen för hylslös ammunition.

background image

4

SFS 2014:218

d) Löstagbara magasin, ljuddämpare, särskilda vapenstöd, optiska vapen-
sikten och flamdämpare för vapen enligt ML1 a, ML1 b eller ML1 c.

Not: ML1 d omfattar inte optiska vapensikten som saknar elektronisk

bildhantering med högst nio gångers förstoring, under förutsättning att de
inte särskilt har utformats eller modifierats för militär användning eller
innehåller någon retikel som utformats särskilt för militär användning.

ML2 Slätborrade vapen med en kaliber på minst 20 mm, andra vapen
eller utrustning med en kaliber som överstiger 12,7 mm (0,50 tum),
kastare samt tillbehör, enligt följande, liksom särskilt utformade
komponenter för dessa vapen:

a) Skjutvapen, haubitsar, kanoner, granatkastare, pansarvärnsvapen, projek-
tilutskjutningsanordningar, militära eldkastare, gevär, rekyllösa vapen,
slätborrade vapen och signaturdämpande anordningar för dessa.

Not 1: ML2 a omfattar injektorer, doseringsapparater, förrådstankar och

andra komponenter som utformats särskilt för användning med flytande
drivladdningar för utrustning enligt ML2 a.

Not 2: ML2 a omfattar inte följande vapen:

a) Gevär, slätborrade vapen och kombinationsvapen, tillverkade före

1938.

b) Reproduktioner av gevär, slätborrade vapen och kombinationsva-

pen, där originalen tillverkades före 1890.

c) Skjutvapen, haubitsar, kanoner och granatkastare, tillverkade före

1890.

d) Slätborrade sport- och jaktvapen. Dessa vapen får inte vara särskilt

utformade för militär användning eller vara helautomatiska.

e)

Slätborrade

vapen

som

utformats särskilt för något av följande:

1.

Slakt

av

husdjur.

2. Sövning av djur.

3.

Seismisk

provning.

4. Avfyrning av projektiler för industriell användning.

5. Desarmering av improviserade sprängladdningar (IED).

Anm.: När det gäller desarmeringsanordningar, se ML4 och avsnitt

1A006 i EU:s förteckning över produkter med dubbla användningsområden.

f)

Bärbara

projektilutskjutningsanordningar som utformats särskilt för

att skjuta ut bundna projektiler utan högexplosiv sprängladdning eller
kommunikationsförbindelser, med högst 500 meters räckvidd.

background image

5

SFS 2014:218

b) Kastare eller generatorer för rök, gas eller pyroteknik, särskilt utformade
eller modifierade för militär användning.

Not: ML2 b omfattar inte signalpistoler.

c) Vapensikten och siktesbaser, som har samtliga följande egenskaper:


1. Särskilt utformade för militär användning, och

2. Särskilt utformade för vapen enligt ML2 a.

d) Lavetter och löstagbara magasin, särskilt utformade för vapen enligt
ML2 a.

ML3 Ammunition och temperingsdon enligt följande samt särskilt
utformade komponenter för sådana:

a) Ammunition för vapen enligt ML1, ML2 eller ML12.

b) Temperingsdon som är särskilt utformade för ammunition enligt ML3 a.

Not 1: Särskilt utformade komponenter enligt ML3 omfattar följande:

a) Metall- eller plastkomponenter, t.ex. tändhattar, kulhylsor,

ammunitionsband, gördlar och metalldelar till ammunition.

b) Säkrings- och armeringsanordningar, tändrör, sensorer och detone-

ringsanordningar.

c) Engångs högeffektkällor.

d) Brännbara laddningshylsor.

e) Substridsdelar, inbegripet bombkapslar, minkapslar och slutfas-

styrda projektiler.

Not 2: ML3 a omfattar inte lös ammunition utan projektil (blank star),

eller blind ammunition med håltagen hylsa.

Not 3: ML3 a omfattar inte patroner som är särskilt utformade för något

av följande syften:

a)

Signalering,

b) Skrämma bort fåglar, eller

c) Tända gasflamman vid en oljekälla.

background image

6

SFS 2014:218

ML4 Bomber, torpeder, raketer, robotar, andra anordningar och
laddningar med sprängverkan samt tillhörande utrustning och tillbehör
enligt följande och särskilt utformade komponenter för sådana:

Anm. 1: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

Anm. 2: Beträffande skyddssystem för flygplan mot robotar (AMPS), se

ML4 c.

a) Bomber, torpeder, granater, rökbehållare, raketer, minor, robotar, sjunk-
bomber, sprängladdningar, sprängbomber, sprängutrustning, ⬝pyrotekniska⬝
anordningar, patroner och simulatorer (dvs. utrustning som simulerar någon
av dessa produkters egenskaper), som särskilt utformats för militär
användning.

Not: ML4 a omfattar följande:

a) Rökgranater, brandbomber och sprängladdningar.

b) Raketdysor och noskoner för återinträde i atmosfären.

b) Utrustning som har samtliga följande egenskaper:

1. Särskilt utformade för militär användning, och

2. Särskilt utformad för aktiviteter kopplade till något av följande:

a) utrustning enligt ML4 a, eller

b)

improviserade

sprängladdningar

(IED).

Teknisk anmärkning:

I ML4 b 2 avses med �"aktiviteter�" hantering, avfyrning, läggning, över-

vakning, avlossning, detonering, aktivering, strömförsörjning med
engångseffekt, vilseledning, störning, svepning, detektering, desarmering
eller bortskaffande.

Not 1: ML4 b omfattar följande:

a) Mobil kondenseringsanordning för flytande gas med en

produktionskapacitet på minst 1 000 kg flytande gas per dag.

b) Osänkbar elektriskt ledande kabel för svepning av magnetminor.

c) Skyddssystem för flygplan mot robotar (AMPS).

Not: ML4 c omfattar inte skyddssystem för flygplan mot robotar som har

samtliga följande egenskaper:

a) De har som robotvarningssensorer, antingen

1. passiva sensorer med en maximal respons på 100�400 nm, eller

2. aktiva robotvarningssensorer med pulsad doppler.

background image

7

SFS 2014:218

b) De har motmedelskastarsystem.

c) Facklor med såväl synlig som infraröd signatur, i syfte att vilseleda

luftvärnsrobotar.

d) De är installerade på ett ⬝civilt luftfartyg⬝ och har samtliga

följande egenskaper:

1. Skyddssystemet för flygplan mot robotar fungerar endast i ett

visst ⬝civilt luftfartyg⬝ i vilket det specifika systemet är installerat och för
vilket det har utfärdats antingen

a) ett civilt typcertifikat, eller

b) ett likvärdigt dokument som erkänns av Internationella civila

luftfartsorganisationen (Icao).

2. I skyddssystemet för flygplan mot robotar används ett skydd för

att förhindra obehörigt tillträde till ⬝programvara⬝, och

3. I skyddssystemet för flygplan mot robotar ingår en aktiv mekan-

ism som hindrar systemet från att fungera om det förflyttas från det ⬝civila
luftfartyg⬝ i vilket det installerats.


ML5 Eldlednings-, och relaterad övervaknings- och varningsutrustning,
och relaterade system, utrustning för försök och skottställning samt
motmedelsutrustning enligt följande som utformats särskilt för militär
användning, och komponenter och tillbehör som utformats särskilt för
dessa:

a) Vapensikten, bombsiktesdatorer, riktmedel och eldledningsutrustning.

b) Målfångnings-, målangivnings-, avståndsmätnings-, övervaknings- eller
målföljningssystem; detekterings-, datafusions-, igenkännings- eller identi-
fieringsutrustning samt utrustning för sensorintegration.

c) Motmedelsutrustning för utrustning enligt ML5 a eller b.

Not: I ML5 c avses med motmedelsutrustning även detekteringsutrustning.

d) Utrustning för fältförsök eller skottställning som särskilt utformats för

utrustning enligt ML5 a, ML5 b eller ML5 c.

ML6 Markfordon och komponenter enligt följande:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a) Markfordon och komponenter för sådana, särskilt utformade eller modifi-
erade för militär användning.

I ML6 a avses med markfordon även släpvagnar.

background image

8

SFS 2014:218

b) Andra markfordon och komponenter enligt följande:


1. Fordon med samtliga följande egenskaper:

a) De har tillverkats av eller utrustats med material eller komponenter

som ger ballistiskt skydd enligt nivå III (NIJ 0108.01, september 1985, eller
jämförbar nationell standard) eller bättre.

b) De har en transmission som kan driva både fram- och bakhjulen

samtidigt, inbegripet fordon som har kompletterande lastbärande hjul, oav-
sett om dessa drivs eller inte.

c) De har en bruttovikt på över 4 500 kg.

d) De har dessutom utformats eller modifierats för att kunna användas i

terräng.


2. Komponenter som har samtliga följande egenskaper:

a)

Särskilt

utformade

för

fordon enligt ML6 b 1, och

b) Ger ballistiskt skydd enligt nivå III (NIJ 0108.01, september 1985,

eller jämförbar nationell standard) eller bättre.

Anm.: Se även ML13 a.

Not 1: ML6 a omfattar följande:

a) Stridsvagnar och andra militära bestyckade fordon och militära for-

don med lavetter eller utrustning för minläggning eller avfyrning av vapen
enligt ML4.

b)

Pansarfordon.

c) Amfibiefordon och fordon för vadning på djupt vatten.

d) Bärgningsfordon och fordon för bogsering eller transport av ammu-

nition eller vapensystem och tillhörande lastningsutrustning.

Not 2: Modifiering av ett markfordon för militär användning enligt ML6 a

innebär en ändring av konstruktionen eller en elektrisk eller en mekanisk
ändring som omfattar en eller flera komponenter som är särskilt utformade
för militär användning. Dessa komponenter omfattar följande:

a) Skydd för luftfyllda däck som utformats särskilt för att vara

skottsäkra.

b)

Pansarskydd för viktiga delar (t.ex. bränsletankar eller

kupéutrymmen).

c) Särskilda förstärkningar eller lavetter för vapen.

d)

Avskärmad

belysning.

Not 3: ML6 omfattar inte civila fordon som utformats eller modifierats för

penning- eller värdetransport.

background image

9

SFS 2014:218

Not 4: ML6 omfattar inte fordon som uppfyller samtliga följande

kriterier:

a) De är tillverkade före 1946.

b) De innehåller inga produkter som tas upp i Europeiska unionens

gemensamma militära förteckning och som tillverkats efter 1945, med
undantag för reproduktioner av originaldelar eller originaltillbehör till
fordonet, och

c) De inbegriper inte vapen enligt ML1, ML2 eller ML4, med undanta

för sådana vapen som är obrukbara och inte kan avlossa projektiler.

ML7 Kemiska eller biologiska toxiska agens, ⬝agens för
kravallhantering⬝, radioaktiva material, tillhörande utrustning,
komponenter och material enligt följande:

a) Biologiska agens eller radioaktiva material ⬝anpassade för användning i
krig⬝ för att åstadkomma förlust av människoliv eller djur, förstöra utrust-
ning och skördar eller skada miljön.

b) Kemiska stridsmedel (agens), enligt följande:


1. Kemiska nervstridsmedel

a) O-Alkyl (mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl)-alkyl-

(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) -fluorfosfonater, såsom:

Sarin

(GB):

O-isopropylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 107-44-8) och

Soman

(GD):

O-pinakolylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 96-64-0).

b) O-Alkyl (mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl) N,N

dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) amidofosforylcyanider, t.ex.:

Tabun (GA): O-etyl N,N-dimetylamidofosforylcyanid (CAS-nr 77-

81- 6).

c) O-Alkyl (H eller mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl)

S-2-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-aminoetylalkyl (metyl,
etyl, n-propyl eller isopropyl)- fosfonotiolater och motsvarande alkylerade
eller protonerade salter, t.ex.:

VX: O-etyl S-2-diisopropylaminoetylmetylfosfonotiolat (CAS-nr

50782-69-9).


2. Frätande kemiska stridsmedel

a) Svavelsenapsgaser, t.ex. följande:

1. 2-kloretylklormetylsulfid (CAS-nr 2625-76-5)

2. Bis(2-kloretyl)sulfid (CAS-nr 505-60-2)

3. Bis(2-kloretyltio)metan (CAS-nr 63869-13-6)

background image

10

SFS 2014:218

4. 1,2-bis (2-kloretyltio)etan (CAS-nr 3563-36-8)

5. 1,3-bis (2-kloretyltio)-n-propan (CAS-nr 63905-10-2)

6. 1,4-bis (2-kloretyltio)-n-butan (CAS-nr 142868-93-7)

7. 1,5-bis (2-kloretyltio)-n-pentan (CAS-nr 142868-94-8)

8. Bis (2-kloretyltiometyl)eter (CAS-nr 63918-90-1)

9. Bis (2-kloretyltioetyl)eter (CAS-nr 63918-89-8)

b) Lewisiter, t.ex. följande:

1. 2-klorvinyldiklorarsin (CAS-nr 541-25-3)

2. Tris(2-klorvinyl)arsin (CAS-nr 40334-70-1)

3. Bis(2-klorvinyl)klorarsin (CAS-nr 40334-69-8)

c) Kvävesenapsgaser, t.ex. följande:

1. HN1: Bis(2-kloretyl)etylamin (CAS-nr 538-07-8)

2. HN2: Bis(2-kloretyl)metylamin (CAS-nr 51-75-2)

3. HN3: Tris(2-kloretyl)amin (CAS-nr 555-77-1)


3. Kemiska stridsmedel som försätter ur stridbart skick, t.ex.

a) 3-kinuklidinylbensilat (BZ) (CAS-nr 6581-06-2)


4. Kemiska avlövningsmedel, t.ex.

a) butyl 2-klor-4-fluorfenoxiacetat (LNF) och

b)

2,4,5-triklorfenoxiättiksyra

(CAS-nr 93-76-5) blandad med 2,4-

diklorfenoxiättiksyra (CAS- nr 94-75-7) (Agent Orange [CAS-nr 39277-47-
9]).


c) Kemiska binära prekursorer och nyckelprekursorer enligt följande:


1. Alkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) - fosfonyldifluorider, t.ex.

DF: metylfosfonyldifluorid (CAS-nr 676-99-3).


2. O-Alkyl-(H eller mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl)-O-

2-dialkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)aminoetylalkyl (metyl, etyl,
n-propyl eller isopropyl) fosfoniter och motsvarande alkylerade eller proto-
nerade salter, t.ex.

QL: O-Etyl-2-di-isopropylaminoetyl-metylfosfonit (CAS-nr 57856-11-

8).


3. Klorosarin: O-Isopropyl-metylklorofosfonat (CAS-nr 1445-76-7).

4. Klorosoman: O-Pinakolylmetylklorofosfonat (CAS-nr 7040-57-5).

background image

11

SFS 2014:218

d) ⬝Agens för kravallhantering⬝ och aktiva kemiska beståndsdelar och kom-
binationer av dessa, inkluderande:


1. α-brombensenactonitril, (brombensylcyanid) (CA) (CAS-nr 5798-79-8)

2. ([2.klorfenyl] metylen) propanedinitril, (o-klorobensylidenmalononitril)

(CS) (CAS-nr 2698-41-1)


3. 2-klor-1-fenyletanon, fenylacylklorid (�0-kloracetofenon) (CN) (CASnr

532-27-4)


4. Dibenzo-(b,f)-1,4-oxazefin, (CR) (CAS-nr 257-07-8)

5. 10-klor-5,10-dihydrofenarsazin (fenarsazinklorid), (adamsit), (DM)
(CAS-nr 578-94-9)

6. N-nonanomorfolin, (MPA) (CAS-nr 5299-64-9)

Not 1: ML7 d omfattar inte individuellt förpackade ⬝agens för kravall-

hantering⬝ för personskydd.

Not 2: ML7 d omfattar inte aktiva kemiska beståndsdelar och kombinat-

ioner av dessa identifierade och förpackade för livsmedelsproduktion eller
för medicinska ändamål.


e) Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär använd-
ning, utformad eller modifierad för spridning av följande material eller
agens samt komponenter som särskilt utformats för detta:


1. Material eller agens enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d, eller

2. Kemiska agens sammanställda av prekursorer enligt ML7 c.

f) Skyddsutrustning eller utrustning för dekontaminering, särskilt utformad
eller modifierad för militär användning, komponenter och kemiska bland-
ningar, enligt följande:


1. Utrustning som utformats eller modifierats för försvar mot material

enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d samt komponenter som utformats särskilt
för denna.


2. Utrustning som utformats eller modifierats för dekontaminering av

föremål som kontaminerats med material enligt ML7 a eller ML7 b samt
komponenter som utformats särskilt för denna.


3. Kemiska blandningar som utvecklats eller utformats för att användas

vid dekontaminering av föremål som kontaminerats med material enligt
ML7 a eller ML7 b.

background image

12

SFS 2014:218

Not: ML7 f 1 inkluderar:

a)

Luftkonditioneringsaggregat

som särskilt utformats eller modifierats

fö r nukleär, biologisk eller kemisk filtrering.

b)

Skyddskläder.

Anm.: När det gäller gasmasker för civilt bruk, liksom skyddsutrustning

och utrustning för dekontamination för civila, se även 1A004 på EU:s för-
teckning över varor med dubbla användningsområden.


g) Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär använd-
ning, utformad eller modifierad för detektering eller identifiering av material
enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d, samt komponenter som utformats särskilt
för denna.

Not: ML7 g omfattar inte personliga dosimetrar för mätning av strålning.

Anm.: Se även 1A004 i EU:s förteckning över varor med dubbla använd-

ningsområden.


h) ⬝Biopolymerer⬝ som utformats särskilt eller behandlats för detektering
eller identifiering av agens enligt ML7 b och de kulturer eller specifika
celler som använts för produktion av dessa.

i) ⬝Biokatalysatorer⬝ för dekontaminering eller nedbrytning av agens, samt
biologiska system för dessa, enligt följande:

1. ⬝Biokatalysatorer⬝ som utformats särskilt för dekontaminering eller

nedbrytning av agens enligt ML7 b och som är resultatet av riktat laborato-
rieurval eller genetisk manipulering av biologiska system.


2. Biologiska system som innehåller den genetiska information som kän-

netecknar produktionen av ⬝biokatalysatorer⬝ enligt ML7 i 1 enligt följande:

a) ⬝Expressionsvektorer⬝.

b)

Virus.

c)

Cellkulturer.

Not 1: ML7 b och ML7 d omfattar inte följande:

a) Cyanogenklorid (CAS-nr 506-77-4). Se avsnitt 1C450 a 5 i EU:s

förteckning över varor med dubbla användningsområden.

b) Vätecyanid (CAS-nr 74-90-8).

c) Klor (CAS-nr 7782-50-5).

d) Karbonylklorid (fosgen) (CAS-nr 75-44-5). Se avsnitt 1C450 a 4 i

EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

e) Difosgen (triklormetyl-klorformat) (CAS-nr 503-38-8).

background image

13

SFS 2014:218

f) Används inte sedan 2004.

g) Xylylbromid,ortho: (CAS-nr 89-92-9), meta: (CAS-nr 620-13-3),

para: (CAS-nr 104-81-4).

h) Bensylbromid (CAS-nr 100-39-0).

i) Bensyljodid (CAS-nr 620-05-3).

j) Bromaceton (CAS-nr 598-31-2).

k) Cyanogenbromid (CAS-nr 506-68-3).

l) Brommetyletylketon (CAS-nr 816-40-0).

m) Kloraceton (CAS-nr 78-95-5).

n)

Etyljodacetat

(CAS-nr 623-48-3).

o) Jodaceton (CAS-nr 3019-04-3).

p) Klorpikrin (CAS-nr 76-06-2). Se avsnitt IC450 a 7 i EU:s förteck-

ning över varor med dubbla användningsområden.

Not 2: Cellkulturer och biologiska system enligt ML7 h och ML7 i 2 är
exkluderande, och dessa underavdelningar omfattar inte celler eller biolo-
giska system för civila ändamål, t.ex. i jordbruket, läkemedel, mediciner,
veterinärmediciner, miljön, avfallshantering eller i livsmedelsindustrin.


ML8 ⬝Energetiska material⬝, och besläktade ämnen enligt följande:

Anm. 1: Se även avsnitt 1C011 i EU:s förteckning över varor med dubbla

användningsområden.

Anm. 2: Beträffande laddningar och anordningar, se ML4 och avsnitt

1A008 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Tekniska anmärkningar

1. I ML8 avser blandning en sammansättning av två eller flera ämnen av

vilka minst ett ämne ingår i förteckningen under ML8.

2. Varje ämne på förteckningen under ML8 ska omfattas av denna för-

teckning, även om det används på ett annat användningsområde än det
angivna (TAGN t.ex. används för det mesta som ett sprängämne men kan
också användas som bränsle eller oxidationsmedel).

a) ⬝Sprängämnen⬝ enligt följande och blandningar därav:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan eller 7-amino-4,6-dinitrobenzo-

furazan-1-oxid (F) (CAS-nr 97096-78-1).


2. BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato)tetraamin-kobolt (III) perklorat)

(CAS-nr 117412-28-9).

background image

14

SFS 2014:218

3. CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan eller 5,7-diamino-4,6-dinitro-

benzofurazan-1-oxid (CAS-nr 117907-74-1).


4. CL-20 (HNIW eller hexanitrohexaazaisowurtzitan (CAS-nr 135285-90-

4), klatrater av CL-20 (se även ML8 g 3 och g 4 angående dess ⬝prekurso-
rer⬝).


5. CP (2-(5-cyanotetrazolato) pentaamin-kobolt (III) perklorat) (CAS-nr

70247-32-4).


6. DADE (1,1-diamino-2,2 dinitroetylen, FOX7) (CAS-nr 145250-81-3).

7. DATB (diaminotrinitrobensen) (CAS-nr 1630-08-6).

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin).

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxid, PZO) (CAS-nr 194486-

77-6).


10. DIPAM (3,3ʹ- diamino-2,2ʹ,4,4ʹ,6,6ʹ-hexanitrobifenyl eller dipikramid

(CAS-nr 17215-44-0).


11. DNGU (DINGU eller dinitroglykoluril) (CAS-nr 55510-04-8).

12. Furazaner, enligt följande:

a) DAAOF (diaminoazoxyfurazan).


b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS-nr 78644-90-3).


13. HMX och derivater (se även ML8 g 5 angående dess ⬝prekursorer⬝),

enligt följande:

a) HMX (Cyklotetrametylentetranitramin, oktahydro- 1,3,5,7-

tetranitro-1,3,5,7-tetrazin 1,3,5-7-tetranitro- 1,3,5,7-tetraza-cyklooktan
(oktogen) (CAS-nr 2691-41-0).

b) difluoroaminerade analoger av HMX.

c)

K-55

(2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo [3,3,0]-oktanon-3

tetranitrosemiglykouril, eller keto-bicykliskt HMX (CAS-nr 130256-72-3).


14. HNAD (hexanitroadamantan) (CAS-nr 143850-71-9).

15. HNS (Hexanitroestilben) (CAS-nr 20062-22-0).

16. Imidazoler, enligt följande:

a) BNNII (Octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]limidazole).

b) DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS-nr 5213-49-0).

background image

15

SFS 2014:218

d)

NTDNIA

(N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol).

e)

PTIA

(1-pikryl-2,4,5-trinitroimidazol).


17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometylenhydrazin).

18. NTO (ONTA eller 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (CAS-nr 932-64-9).

19. Polynitrocubaner med mer än fyra nitrogrupper.

20. PYX (2,6-bis(pikrylamino) -3,5-dinitropyridin (CAS-nr 38082-89-2).

21. RDX och derivater därav enligt följande:

a) RDX (Cyklotrimetylentrinitramin, cyklonit; T4 hexahydro-1,3,5-

trinitro-1,3,5-triazin; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan (hexogen) (CAS-
nr 121-82-4).

b) Keto-RDX (K-6 eller 2,4,6-trinitro-2,4-6-triazacyklohexanon)

(CAS-nr 115029-35-1).


22. TAGN (triaminoguanidinnitrat) (CAS-nr 4000-16-2).

23. TATB (triaminotrinitrobensen) (CAS-nr 3058-38-6) (se även ML8 g 7
beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin)

octahydro-1,5-dinitro-

1,5diazocin).


25. Tetrazoler enligt följande:

a)

NTAT

(nitrotriazol

aminotetrazol).

b) NTNT (1-N-(2-nitrotriazol)-4-nitrotrazol).


26. Tetryl (trinitrofenylmetylnitramin) (CAS-nr 479-45-8).

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS-nr 135877-

16-6) (se även ML8 g 6 beträffande dess ⬝prekursorer⬝).


28. TNAZ (1,1,3-trinitroazetidin) (CAS-nr 97645-24-4) (se även ML8 g 2

beträffande dess ⬝prekursorer⬝).


29. TNGU (SORGUYL eller tetranitroglykoluril (CAS-nr 55510-03-7).

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazin [4,5-d]pyridazin) (CAS-nr 229176-

04-9).


31. Triaziner enligt följande:

background image

16

SFS 2014:218

a) DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS-nr 19899-80-0).

b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazin) (CAS-nr

130400-13-4).


32. Triazoler enligt följande:

a)

5-azido-2-nitrotriazol.

b)

ADHTDN

(4-amino-3,5-dihydrazin-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS-

nr 1614-08-0).

c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol).

d)

BDNTA

([bis-dinitrotriazol]amin).

e) DBT (3,3ʹ-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS-nr 30003-46-4).

f) DNBT (dinitrobistriazol) (CAS-nr 70890-46-9).

g) Används inte sedan 2010.

h) NTDNT (1-N-(2-nitrotriazol) 3,5-dinitro-triazol).

i) PDNT (1-pikryl-3,5-dinitrotriazol).

j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS-nr 25243-36-1).


33. Sprängämnen som inte tas upp någon annanstans i ML8 a, med något

av följande:

a) Detonationshastighet som överstiger 8 700 m/s vid maximal täthet,

eller

b) Detonationstryck som överstiger 34 GPa (340 kbar).


34. Organiska sprängämnen som inte tas upp någon annanstans i ML8 a,

och som har samtliga följande egenskaper:

a) Detonationstryck på 25 GPa (250 kbar) eller högre, och

b) förblir stabila vid temperaturer på 523 K (250° C) eller mer under 5

minuter eller längre.


b) ⬝Drivmedel⬝ enligt följande:


1. Fasta ⬝drivmedel⬝ enligt FN-klass 1.1 som har en teoretisk specifik

impuls (vid standardvillkor) på mer än 250 sekunder för icke metalliserade,
eller mer än 270 sekunder för aluminiumiserade blandningar.


2. Fasta ⬝drivmedel⬝ enligt FN-klass 1.3 som har en teoretisk specifik

impuls (vid standardvillkor) på mer än 230 sekunder för icke halogenise-
rade, 250 sekunder för icke metalliserade och 266 sekunder för metallise-
rade blandningar.

background image

17

SFS 2014:218

3. ⬝Drivmedel⬝ som har en kraftkonstant på mer än 1 200 kJ/kg.

4. ⬝Drivmedel⬝ som kan motstå en stabil lineär förbränningshastighet på

mer än 38 mm/s vid standardvillkor (mätt i form av en inhiberad sträng) av
6,89 MPa (68,9 bar) tryck och 294 K (21° C).


5. Elastomermodifierade gjutna dubbelbasiga (EMCDB) ⬝drivmedel⬝ med

en tänjbarhet vid maximal påkänning på mer än 5 % vid 233 K (- 40° C).

6. Alla ⬝drivmedel⬝ som innehåller ämnen enligt ML8 a.

7. ⬝Drivmedel⬝ som inte tas upp någon annanstans i EU:s gemensamma

militära förteckning och som särskilt har utformats för militär användning.

c) ⬝Pyrotekniska anordningar⬝, bränslen och därmed besläktade ämnen
enligt följande, och blandningar av dessa:

1. Flygbränsle som blandats särskilt för militära ändamål.

Not: Flygbränslen enligt ML8 c 1 är färdiga produkter, inte beståndsde-

lar av dessa.


2. Alan (aluminumhydrid) (CAS-nr 7784-21-6).

3. Karboraner, dekaboran (CAS-nr 17702-41-9), pentaboraner (CAS-nr

19624-22-7 och 18433-84-6) och deras derivater.


4. Hydrazin och derivater enligt följande (se även ML8 d 8 och d 9 beträf-

fande oxiderande hydrazinderivater):

a) Hydrazin (CAS-nr 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller mer.

b) Monometylhydrazin (CAS-nr 60-34-4).

c) Symmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 540-73-8).

d) Asymmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 57-14-7).

Not: ML8 c 4 a omfattar inte �"blandningar�" av hydrazin som särskilt

utformats för frätningskontroll.


5. Metallbränslen i partikelform, oavsett om dessa är sfäriska, finförde-

lade, sfäroida, i form av flagor eller pulver, tillverkade av material som
består till 99 % eller mer av något av följande:

a) Följande metaller samt blandningar av dessa:

1. Beryllium (CAS-nr 7440-41-7) som har en partikelstorlek under

60 µm.

2. Järnpulver (CAS-nr 7439-89-6) som har en partikelstorlek på 3

µm eller mindre och som tillverkats genom reduktion av järnoxid med väte.

background image

18

SFS 2014:218

b) Blandningar som innehåller något av följande:

1. zirkonium (CAS-nr 7440-67-7), magnesium (CAS-nr 7439-95-4)

eller legeringar av dessa som har en partikelstorlek under 60 µm, eller

2. bor- (CAS-nr 7440-42-8) eller borkarbid- (CAS-nr 12069-32-8)

bränslen med 85 % renhet eller mer och partikelstorlekar under 60 µm.

Not 1: ML8 c 5 omfattar sprängämnen och bränslen oavsett om metal-

lerna eller legeringarna är kapslade i aluminium, magnesium, zirkonium
eller beryllium.

Not 2: ML8 c 5 b omfattar endast metallbränslen i partikelform om de har

blandats med andra ämnen till en blandning för militärt bruk, till exempel
slurries av flytande drivmedel, fasta drivmedel eller pyrotekniska bland-
ningar.

Not 3: ML8 c 5 b 2 omfattar inte bor och borkarbid berikat med bor-10

(20 % eller mer av det totala bor-10-innehållet).


6. Militära material innehållande förtjockningsmedel för kolvätebränslen

som särskilt utvecklats för användning i eldkastare eller brandbomber, t.ex.
metallstearater eller -palmater (t.ex. oktal) (CAS-nr 637-12-7) och M1-, M2-
och M3-förtjockningsmedel.


7. Perklorater, klorater och kromater som blandats med metallpulver eller

andra energirika bränslekomponenter.


8. Sfäriskt aluminiumpulver (CAS-nr 7429-90-5) med en partikelstorlek

på 60 µm eller mindre, tillverkat av material med en aluminiumhalt på minst
99 %.


9. Titansubhydrid (TiHn) med en stökiometrisk sammansättning motsva-

rande n = 0,65�1,68.

d) Oxidationsmedel, enligt följande, och blandningar av dessa:

1. ADN (ammoniumdinitramid eller SR 12) (CAS-nr 140456-78-6).

2. AP (ammoniumperklorat) (CAS-nr 7790-98-9).

3. Föreningar av fluor och något av följande:

a)

andra

halogener,

b)

syre,

eller

c)

kväve.

Not 1: ML8 d 3 omfattar inte klortrifluorid (CAS-nr 7790-91-2).

Not 2: ML8 d 3 omfattar inte kvävetrifluorid (CAS-nr 7783-54-2) i

gasform.

background image

19

SFS 2014:218

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS-nr 78246-06-7).

5. HAN (hydroxylammoniumnitrat) (CAS-nr 13465-08-2).

6. HAP (hydroxylammoniumperklorat) (CAS-nr 15588-62-2).

7. HNF (hydraziniumnitroformat) (CAS-nr 20773-28-8).

8. Hydrazinnitrat (CAS-nr 37836-27-4).

9. Hydrazinperklorat (CAS-nr 27978-54-7).

10. Flytande oxidationsmedel som består av eller innehåller inhiberad röd

rykande salpetersyra (IRFNA) (CAS-nr 8007-58-7).

Not: ML8 d 10 omfattar inte icke-inhiberad rykande salpetersyra.


e) Bindemedel, mjukgörare, monomerer och polymerer enligt följande:


1. AMMO (azidometylmetyloxetan och dess polymerer) (CAS-nr 90683-

29-7) (se även ML8 g 1 beträffande dess ⬝prekursorer⬝).


2. BAMO (bisazidometyloxetan och dess polymerer) (CAS-nr 17607-20-

4) (se även ML8 g 1 beträffande dess ⬝prekursorer⬝).


3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl) acetal) (CAS-nr 5108-69-0).

4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl) formal) (CAS-nr 5917-61-3).

5. BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS-nr 6659-60-5) (se även ML8 g 8

beträffande dess ⬝prekursorer⬝).


6. Energetiska monomerer, mjukgörare eller polymerer som utformats

särskilt för militär användning och som innehåller någon av följande
grupper:

a)

nitrogrupper,

b)

azidgrupper,

c)

nitratgrupper,

d) nitrazgrupper, eller

e)

difluoramingrupper.


7. FAMAO (3-difluoroaminometyl-3-azidometyloxetan) och dess

polymerer.


8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetyl)formal) (CAS-nr 17003-79-1).

background image

20

SFS 2014:218

9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentan-1,5-diolformal) (CAS-nr 376-

90-9).


10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluor-2-tri-fluormetyl-3- oxaheptan-

1,7-diolformal).

11. GAP (glycidylazidpolymer) (CAS-nr 143178-24-9) och dess

derivater.


12. HTPB (hydroxylterminerat polybutadien) med en hydroxylfunktion-

alitet som är lika med eller större än 2,2 och mindre än eller lika med 2,4, ett
hydroxylvärde som är mindre än 0,77 meq/g, och en viskositet vid 30° C
som är mindre än 47 poise (CAS-nr 69102-90-5).


13. Poly(epiklorhydrin) med funktionella alkoholgrupper, med molekyl-

vikt på mindre än 10 000 enligt följande:

a)

poly(epiklorhydrindiol),

b)

poly(epiklorhydrintriol).


14. Nenas (nitratoetylnitraminblandningar) (CAS-nr 17096-47-8, 85068-

73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 och 85954-06-9).


15. PGN (poly-GLYN, polyglycidylnitrat eller poly(nitratometyloxiran)

(CAS-nr 27814-48-8).


16. Poly-NIMMO (poly nitratometylmetyloxetan) eller poly-NMMO

(poly[3-nitratmetyl 3-metyloxetan]) (CAS-nr 84051-81-0).


17. Polynitroortokarbonater.

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoramino)etoxy] propan eller tris

vinoxy aducerad propan) (CAS-nr 53159-39-0).

f) ⬝Tillsatser⬝ enligt följande:


1. Basiskt kopparsalicylat (CAS-nr 62320-94-9).

2. BHEGA (bis-(2-hydroxyetyl) glykolamid) (CAS-nr 17409-41-5).

3. BNO (butadiennitriloxid).

4. Ferrocenderivater enligt följande:

a) Butacen (CAS-nr 125856-62-4).

b) Katocen (2,2-bis-etylferrocenylpropan) (CAS-nr 37206-42-1).

background image

21

SFS 2014:218

c)

Ferrocenkarboxylsyror,

inklusive

Ferrocenkarboxylsyra

(CAS-nr

1271-42-7) och 1,1'-Ferrocendikarboxylsyra (CAS 1293-87-4).

d) N-butyl-ferrocen (CAS-nr 31904-29-7).

e) Andra aducerade polymera ferrocenderivater.


5. Blybeta-resorcylat (CAS-nr 20936-32-7).

6. Blycitrat (CAS-nr 14450-60-3).

7. Bly-kopparchelater av beta-resorcylat eller salicylater (CAS-nr 68411-

07-4).


8. Blymaleat (CAS-nr 19136-34-6).

9. Blysalicylat (CAS-nr 15748-73-9).

10. Blystannat (CAS-nr 12036-31-6).

11. MAPO (tris-1-(2-metyl)aziridinylfosfinoxid) (CAS-nr 57-39-6)

BOBBA 8 (bis(2-metyl aziridinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy)propylamino-
fosfinoxid) och andra MAPO-derivater.


12. Metyl BAPO (bis(2-metyl aziridinyl)metylaminofosfinoxid) (CAS-nr

85068-72-0).


13. N-metyl-p-nitroanilin (CAS-nr 100-15-2).

14. 3-nitraza-1,5-pentandiisocyanat (CAS-nr 7406-61-9).

15. Metallorganiska kopplingsagens, enligt följande:

a) Neopentyl [diallyl] oxy, tri [dioktyl] fosfattitanat (CAS-nr 103850-

22-2), även känt som titan IV, 2,2 [bis 2-propenolat-metyl, butanolat, tris
(dioktyl) fosfat] (CAS-nr 110438-25-0) eller LICA 12 (CAS-nr 103850-22-
2).

b) Titan IV, [(2-propenolat-1) metyl, n-propanolatometyl] butanolat-1,

tris[dioktyl]pyrofosfat i eller KR3538.

c) Titan IV, [(2-propenolat-1)metyl, n-propanolatmetyl] butanolat-1,

tris(dioktyl)fosfat.


16. Polycyanodifluoraminetylenoxid.

17. Polyfunktionella aziridinamider med isoftal-, trimesin- (BITA eller

butylenimintrimesamid), isocyanur- eller trimetyladipin-grundstrukturer och
2-metyl- eller 2-etyl-substituenter på aziridin-ringen.


18. Propylenimin, 2-metylaziridin (CAS-nr 75-55-8).

background image

22

SFS 2014:218

19. Superfin järnoxid (Fe2O3) (CAS-nr 1317-60-8) med en specifik ytarea

av mer än 250 m

2/g och en genomsnittlig partikelstorlek av 3,0 nm eller

mindre.


20. TEPAN (tetraetylenpentaaminakrylonitril) (CAS-nr 68412-45-3),

cyanoetylerat polyamin och dess salter.


21. TEPANOL (tetraetylenpentaaminakrylonitrilglycidol) (CAS-nr

68412-46-4), cyanoetylerade polyaminer aducerade med glycidol och deras
salter.


22. TPB (trifenylvismut) (CAS-nr 603-33-8).


g) ⬝Prekursorer⬝ enligt följande:

Anm.: I ML8 g avses särskilda ⬝energetiska material⬝ som tillverkats av
dessa substanser.

1. BCMO (bisklormetyloxetan) (CAS-nr 142173-26-0) (se även ML8 e 1
och e 2).

2. Dinitroazetidin-t-butylsalt (CAS-nr 125735-38-8) (se även ML8 a 28).

3. HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS-nr 124782-15-6) (se

även ML8 a 4).


4. TAIW (tetraacetyldibenzylhexa-azaisowurtzitan) (se även ML8 a 4)

(CAS-nr 182763-60-6).


5. TAT (1,3,5,7 tetraacetyl-1,3,5,7, -tetraazacyklo-oktan) (CAS-nr 41378-

98-7) (se även ML8 a 13).


6. 1,4,5,8 tetraazadekalin (CAS-nr 5409-42-7) (se även ML8 a 27).

7. 1,3,5-triklorbensen (CAS-nr 108-70-3) (se även ML8 a 23).

8. 1,2,4-trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS-nr 3068-00-6) (se även

ML8 e 5).

Not 1: ML8 omfattar inte följande ämnen såvida de inte ingår i föreningar

eller blandats med ⬝energetiskt material⬝ enligt ML8 a eller metallpulver
enligt ML8 c:

a) Ammoniumpikrat (CAS-nr 131-74-8).

b)

Svartkrut.

c)

Hexanitrodifenylamin (CAS-nr 131-73-7) d).

d) Difluoramin (CAS-nr 10405-27-3).

background image

23

SFS 2014:218

e) Nitrostärkelse (CAS-nr 9056-38-6).

f)

Kaliumnitrat

(CAS-nr 7757-79-1).

g)

Tetranitronaftalen.

h)

Trinitroanisol.

i)

Trinitronaftalen.

j)

Trinitroxylen

k) N-pyrrolidinon; 1-metyl-2-pyrrolidinon (CAS-nr 872-50-4).

l)

Dioktylmaleat

(CAS-nr 142-16-5).

m)

Etylhexylakrylat

(CAS-nr

103-11-7).

n) Trietylaluminium (TEA) (CAS-nr 97-93-8), trimetylaluminium

(TMA) (CAS-nr 75-24-1), och andra pyroforiska metallalkyler och aryler av
litium, kalcium, magnesium, zink eller bor.

o)

Nitrocellulosa

(CAS-nr 9004-70-0).

p) Nitroglycerin (eller glyceroltrinitrat, trinitroglycerin) (NG) (CAS-nr

55-63-0).

q) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS-nr 118-96-7).

r)

Etylendiamindinitrat (EDDN) (CAS-nr 20829-66-7).

s) Pentaerytritoltetranitrat (PETN) (CAS-nr 78-11-5).

t) Blyazid (CAS-nr 13424-46-9), normalt (CAS-nr 15245-44-0) och

basiskt blystyfnat (CAS-nr 12403-82-6), och primära sprängämnen eller
tändblandningar som innehåller azider eller azidkomplex.

u) Trietylenglykoldinitrat (TEGDN) (CAS-nr 111-22-8).

v) 2,4,6-trinitroresorcinol (styfninsyra) (CAS-nr 82-71-3).

w) Dietyldifenylurea (CAS-nr 85-98-3); dimetylidifenylurea (CAS-nr

611-92-7); metyletyldifenylurea [centraliter].

x)

N,N-difenylurea

(asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 603-54-3).

y) Metyl-N,N-difenylurea (metyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr

13114-72-2).

z) Etyl-N,N-difenylurea (etyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 64544-

71-4).

aa) 2-nitrodifenylamin (2-NDPA) (CAS-nr 119-75-5).

bb) 4-nitrodifenylamin (4-NDPA) (CAS-nr 836-30-6).

cc) 2,2-dinitropropanol (CAS-nr 918-52-5).

dd) Nitroguanidin (CAS-nr 556-88-7) (se avsnitt 1C01I d på EU:s för-

teckning över varor med dubbla användningsområden).

background image

24

SFS 2014:218

Not 2: ML8 omfattar inte ammoniumperklorat (ML8 d 2) eller NTO (ML8

a 18), som särskilt avpassats och utformats för anordningar för gasfram-
ställning för civil användning och som uppfyller samtliga följande kriterier:

a) De ingår i en förening eller har blandats med icke-aktiva härdplast-

bindemedel eller mjukgörare.

b) De innehåller högst 80 % ammoniumperklorat (ML8 d 2) som

massa eller aktivt material.

c) De innehåller högst 4 g NTO (ML8 a 18).

d) De har en individuell massa på mindre än 250 g.

ML9 Krigsfartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster), särskild marin
utrustning, tillbehör, komponenter och andra ytfartyg enligt följande:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.


a) Fartyg och komponenter enligt följande:


1. Fartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster) som är särskilt utformade

eller modifierade för militär användning, oavsett skick eller brukbarhet och
vare sig de är utrustade med system för vapenbärare eller pansar eller inte,
samt skrov eller delar av skrov till sådana fartyg och komponenter för dessa
som är särskilt utformade för militär användning.


2. Ytfartyg, med undantag av de som anges i ML9 a 1 med något av föl-

jande fäst på eller integrerat i fartyget:

a) Automatvapen med en kaliber på 12,7 mm eller större enligt ML1

eller vapen enligt ML2, ML4, ML12 eller ML19 eller �"lavettage�" eller för-
stärkta fästpunkter för sådana vapen.

Teknisk

anmärkning

´Lavettage�" avser vapenlavett eller strukturella förstärkningar i syfte

att installera sådana vapen.


b) Eldledningssystem enligt ML5.

c) Med samtliga följande egenskaper:

1. �"Kemiskt, biologiskt, radiologiskt och nukleärt (CBRN) skydd�",

och

2. �"pre-wet- eller wash down�"-system utformade för dekontamine-

ring, eller

Tekniska

anmärkningar

1. �"CBRN-skydd�" är ett inneslutet utrymme som kännetecknas av

övertryck, isolerade ventilationssystem, ett begränsat antal ventilat-
ionsöppningar utrustade med CBRN-filter och ett begränsat antal perso-
nalingångar med luftlås.

background image

25

SFS 2014:218

2. �"Pre-wet- eller wash down�"-system är ett havsvattensspraysystem

som samtidigt kan bespruta ett fartygs yttre överbyggnad och däck med
vatten.

d)

Aktiva

vapenmotmedelsystem

enligt ML4 b, ML5 c eller ML11 a

och som har något av följande:

1. �"CBRN-skydd�",

2. Skrov och överbyggnad som är särskilt utformade för att minska

radarmålytan,

3. Anordningar för värmesignaturminskning (t.ex. avgaskylsystem)

med undantag av dem som särskilt utformats för att öka den totala drivkraft-
seffektiviteten eller minska miljöpåverkan, eller

4.

Ett

avmagnetiseringssystem

som utformats för att minska hela

fartygets magnetiska signatur.

b) Motorer och framdrivningssystem, enligt följande, särskilt utformade för
militär användning och komponenter till dessa särskilt utformade för militär
användning:

1. Dieselmotorer som är särskilt utformade för ubåtar och som har samt-

liga följande egenskaper:

a) Uteffekt större än eller lika med 1,12 MW (1 500 hk),

b) Rotationshastighet på 700 rpm eller mer.


2. Elmotorer som är särskilt utformade för ubåtar och som har samtliga

följande egenskaper:

a) En uteffekt större än eller lika med 0,75 MW (1 000 hk),

b) �r snabbreverserande,

c)

Vätskekylda,

och

d)

Helinkapslade.


3. Icke-magnetiska dieselmotorer som har

a) en uteffekt på 37,3 kW (50 hk) eller mer, och

b) icke-magnetiskt innehåll som överskrider 75 % av den totala

massan.

4. �"Luftoberoende framdrivningssystem�" (AIP) särskilt utformade för

ubåtar.

Teknisk anmärkning

�"Luftoberoende framdrivning�" (AIP) gör det möjligt för ubåtar i under-

vattensläge att använda framdrivningssystemet utan tillgång till atmosfä-

background image

26

SFS 2014:218

riskt syre, under längre tid än med bara batteridrift. Med avseende på ML9
b 4 omfattas inte atomkraft.

c) Anordningar för undervattensdetektion särskilt utformade för militär
användning, styrutrustning till dessa och komponenter för dessa särskilt
utformade för militär användning.

d) Antiubåts- och antitorpednät särskilt utformade för militär användning.

e) Inte använt sedan 2003.

f) Skrovgenomföringar och anslutningsdon särskilt utformade för militär
användning, som möjliggör interaktion med utrustning utanför fartyget,
samt komponenter för dessa särskilt utformade för militär användning.

Not: ML9 f inbegriper anslutningsdon av enkel- eller flerledartyp, koaxial

typ eller vågledartyp och skrovgenomföringar för fartyg vilka motstår läck-
age utifrån och som bibehåller erforderliga egenskaper på djup översti-
gande 100 m samt fiberoptiska anslutningsdon och optiska skrovgenomfö-
ringar utformade för överföring av ⬝laser⬝ljus oavsett djup. ML9 f omfattar
inte vanliga skrovgenomföringar för propelleraxlar och hydrodynamiska
styrstänger.

g) Tystgående lager med något av följande, komponenter för dessa och
utrustning som innehåller sådana lager, särskilt utformade för militär
användning:

1. Gasupphängning eller magnetisk upphängning,

2. Dämpning av aktiva signaturer, eller

3. Dämpning av vibrationer.

ML10 ⬝Luftfartyg⬝, ⬝lättare än luft-farkoster⬝, ⬝obemannade
luftfartyg⬝ (⬝UAV⬝), flygmotorer och utrustning för ⬝luftfartyg⬝,
tillhörande utrustning samt komponenter enligt följande som särskilt
utformats eller modifierats för militär användning:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a) Bemannade ⬝luftfartyg⬝ och ⬝lättare än luft-farkoster⬝, och särskilt
utformade komponenter för dessa.

b) Har inte använts sedan 2011.

c) Obemannade luftfartyg och tillhörande utrustning, enligt följande, och
särskilt utformade komponenter för sådana:

background image

27

SFS 2014:218

1. ⬝UAV⬝, fjärrstyrda luftfarkoster (RPV), självstyrande programmerbara

farkoster och obemannade ⬝lättare än luft-farkoster⬝.


2. Uppsändningsutrustning, bärgningsutrustning och utrustning för

markservice.

3. Utrustning utformad för ledning eller styrning.

d) Flygplansdrivmotorer och särskilt utformade komponenter för dessa.

e) Luftburen utrustning för tankning, särskilt utformad eller modifierad för
något av följande, samt särskilt utformade komponenter för dessa.


1. ⬝Luftfartyg⬝ enligt ML10 a.

2. Obemannade luftfartyg enligt ML 10 c.

f) �"Markutrustning�" som är särskilt utformad för luftfartyg enligt ML10 a
eller för flygmotorer enligt ML10 d.

Teknisk anmärkning

�"Markutrustning�" omfattar utrustning för trycktankning och utrustning
utformad för att underlätta hantering i trånga utrymmen.


g) Livsuppehållande utrustning för flygbesättningar, säkerhetsutrustning för
flygbesättningar och andra anordningar för nödutskjutning, som inte tas upp
i ML10 a, som utformats för �"luftfartyg�" enligt ML10 a.

Not: ML10 g kontrollerar inte hjälmar för flygbesättning som inte inne-

håller eller är försedda med fästpunkter eller beslag för utrustning som tas
upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

Anm.: När det gäller hjälmar, se även ML13 c.


h) Fallskärmar, glidskärmar och därmed sammanhängande utrustning enligt
följande, och särskilt utformade delar av detta:


1. Fallskärmar som inte tas upp någon annanstans i EU:s gemensamma

militära förteckning.


2. Glidskärmar.

3. Utrustning som särskilt utformats för fallskärmshoppare som hoppar

från hög höjd (t.ex. dräkter, särskilda hjälmar, system för andning, styr-
ningsutrustning).

background image

28

SFS 2014:218

i) Utrustning för automatisk fallskärmsutlösning eller automatiska styrsy-
stem, som utformats för fallskärmsfällda laster.

Not 1: ML1 a omfattar inte ⬝luftfartyg⬝, ⬝lättare än luft-farkoster⬝ eller

varianter av ⬝luftfartyg⬝ som särskilt utformats för militär användning och
som har samtliga följande egenskaper:

a) �r inte ett stridsflygplan.

b) �r inte konfigurerade för militär användning och är inte försedda

med utrustning eller tillbehör som särskilt utformats eller modifierats för
militär användning, och

c) har certifierats för civil användning av de civila luftfartsmyndighet-

erna i en EU-medlemsstat eller i en stat som deltar i Wassenaar-arrange-
manget.

Not 2: ML10 d omfattar inte följande:

a) Flygmotorer som utformats eller modifierats för militär användning

och som har certifierats av civila luftfartsmyndigheter i en EU-medlemsstat
eller i en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget för användning i
⬝civila luftfartyg⬝ eller för dessa speciellt utformade komponenter.

b) Kolvmotorer och för dessa särskilt utformade komponenter,

undantaget sådana som särskilt utformats för ⬝UAV⬝.

Not 3: Vid tillämpningen av ML10 a och d gäller att särskilt utformade

komponenter och tillhörande utrustning för icke-militära ⬝luftfartyg⬝ eller
flygmotorer som modifierats för militär användning endast avser de militära
komponenter och den utrustning med militär anknytning som erfordras för
modifieringen till militär användning.

Not 4: Vid tillämpningen av ML10 a omfattar militär användning föl-

jande: strid, militär spaning, attack, militär utbildning, logistiskt understöd
samt transport och luftlandsättning med fallskärm av trupper eller militär
utrustning.

Not 5: ML10 a gäller inte ⬝luftfartyg⬝ som uppfyller samtliga följande

kriterier:

a) De tillverkades för första gången före 1946,

b) De innehåller inte produkter som tas upp i EU:s gemensamma mili-

tära förteckning, med undantag för artiklar som är nödvändiga för att upp-
fylla säkerhets- eller luftvärdighetsnormer i en medlemsstat eller i en stat
som deltar i Wassenaar-arrangemanget, och

c) De innehåller inte vapen enligt EU:s gemensamma militära förteck-

ning, med undantag för sådana vapen som är obrukbara och som inte kan
göras brukbara igen.

background image

29

SFS 2014:218

ML11 Elektronisk utrustning, ⬝rymdfarkoster⬝ och komponenter, som
inte anges på något annat ställe i EU:s gemensamma militära
förteckning enligt följande:

a) Elektronisk utrustning som utformats särskilt för militär användning och
särskilt utformade komponenter för denna.

Not: ML11 a omfattar följande:

a) Elektronisk stör- och motmedelsutrustning (dvs. utrustning som

utformats för att sända störande eller vilseledande signaler till radar- eller
radiokommunikationsmottagare eller på annat sätt hindra mottagning, drift
eller verkan hos motståndares elektroniska mottagare, bland annat deras
störutrustning), även utrustning för störning av motståndares mottagare och
motmedel mot störning.

b)

Hoppfrekvensrör.

c) Elektroniska system eller elektronisk utrustning som utformats

antingen för övervakning av det elektromagnetiska spektrumet av militära
underrättelse- eller säkerhetsskäl, eller för att motverka sådan övervakning.

d) Motmedel för användning under vattenytan, även sådan för akustisk

och magnetisk störning och vilseledning, som utformats för att sända
störande eller vilseledande signaler till sonarmottagare.

e) Databehandlingssäkerhetsutrustning, datasäkerhetsutrustning och

överförings- och signalledningssäkerhetsutrustning, som använder
krypteringsprocesser.

f) Utrustning för identifiering, autentisering och nyckelläsning samt för

nyckelhantering, tillverkning och distribution.

g) Utrustning för styrning och navigering.

h)

Digital

radiokommunikationsutrustning som utnyttjar rymdvågsre-

flektion i troposfären.

i) Digitala demodulatorer speciellt utformade för signalunderrättelse-

tjänst.

j) ⬝Automatiserade ledningssystem⬝.

Anm.: Beträffande ⬝programvara⬝ med anknytning till ⬝program-

varu⬝styrd radio, se ML21.


b) Störningsutrustning för globala system för satellitnavigering (GNSS) och
särskilt utformade komponenter för denna.

c) ⬝Rymdfarkoster⬝, särskilt utformade eller modifierade för militär
användning, och de komponenter för ⬝rymdfarkoster⬝ som är särskilt utfor-
made för militär användning.

background image

30

SFS 2014:218

ML12 Höghastighetsvapen med kinetisk energi och tillhörande
utrustning enligt följande samt komponenter som utformats särskilt för
dessa vapen:

a) Höghastighetsvapen med kinetisk energi som särskilt utformats för att
utplåna ett mål eller för att avbryta uppdraget.

b) Särskilt utformade test- och utvärderingsanordningar och testmodeller,
även diagnosinstrumentering och mål, för dynamisk provning av höghastig-
hetsprojektiler och system.

Anm.: När det gäller vapensystem som använder sig av underkalibrerad

ammunition eller uteslutande utnyttjar kemiska drivmedel och ammunition
för dessa, se ML1�ML4.

Not 1: ML12 omfattar följande om produkterna utformats särskilt för

höghastighetsvapen med kinetisk energi:

a) Framdrivningssystem kapabla att accelerera massa över 0,1 g till

hastigheter över 1,6 km/s, vid enkelskott eller automatisk eldgivning.

b) Huvudgenerator, elektriskt pansar, energilagring, temperaturregle-

ring, klimatbehandling, omkoppling eller bränslehantering och elektriska
gränssnitt mellan strömkälla, vapen och andra elektriska drivfunktioner för
vapentorn.

c) Målfångnings-, spårnings-, eldlednings- eller skadebedömningssy-

stem.

d) System för målsökning, styrning eller riktningsändring (acceleration

i sidled) för projektiler.

Not 2: ML12 omfattar vapensystem som använder något av följande

framdrivningssätt:

a)

elektromagnetiskt,

b)

elektrotermiskt,

c)

plasmadrift,

d) lättgas, eller

e) kemiskt (vid användning i kombination med något av ovanstående).

ML13 Pansar- eller skyddsutrustning, konstruktioner och komponenter
enligt följande:

a) Pansarplåt, som har något av följande:


1. tillverkad för att motsvara en militär standard eller specifikation, eller

2. lämplig för militär användning.

Anm.: För skyddsplattor, se ML13 d 2.

background image

31

SFS 2014:218

b) Konstruktioner av metall- eller ickemetalliska material eller kombinat-
ioner av dessa särskilt utformade för att ge militära system ballistiskt skydd
och särskilt utformade komponenter för dessa.

c) Hjälmar som tillverkats enligt militär standard eller specifikation, eller
jämförbar nationell standard, och särskilt utformade delar till hjälmar, t.ex.
hjälmskal, inredning och avlastningskuddar.

d) Kroppsskydd eller skyddsdräkter samt komponenter för dessa, enligt
följande:


1. Mjuka skyddsvästar eller skyddsdräkter, tillverkade för att uppfylla

militära standarder eller specifikationer, eller motsvarigheter till sådana
standarder eller specifikationer, och särskilt utformade komponenter för
dessa.

Not: Vid tillämpning av ML13 d 1, omfattar militära standarder eller

specifikationer, som minimum, specifikationer för splitterskydd.


2. Hårda skyddsplattor som ger ballistiskt skydd på lägst nivå III (NIJ

0101.06, juli 2008) eller nationella motsvarigheter.

Not 1: ML13 b omfattar material som har utformats särskilt för att bilda

reaktivt pansar eller för konstruktion av militära skyddsrum.

Not 2: ML13 c omfattar inte konventionella stålhjälmar som vare sig har

modifierats eller utformats för att kunna användas med eller har utrustats
med någon typ av tillbehör.

Not 3: ML13 c och d omfattar inte hjälmar, kroppsskydd eller skydds-

dräkter eller tillbehör till dessa som tillhör den person som använder dem
för sitt eget personliga skydd.

Not 4: De enda hjälmar som är särskilt utformade för desarmeringsper-

sonal enligt ML13 är sådana som är särskilt utformade för militärt bruk.

Anm. 1: Se även 1A005 på EU:s förteckning över varor med dubbla

användningsområden.

Anm. 2: Beträffande ⬝fibrer eller fiberliknande material⬝ som används

vid tillverkningen av kroppsskydd och hjälmar, se under 1C010 på EU:s
förteckning över varor med dubbla användningsområden.

background image

32

SFS 2014:218

ML14 �"Specialiserad utrustning för militär utbildning�" eller för
simulering av militära scenarion, simulatorer som särskilt utformats
för utbildning i användning av skjutvapen eller vapen enligt ML1 eller
ML2, och särskilt utformade komponenter och tillbehör till dessa.

Teknisk anmärkning

Begreppet �"specialiserad utrustning för militär utbildning�" omfattar mili-

tära simulatorer för anfall, flyguppdrag och radarmål, radarmålsgenerato-
rer, simulatorer för eldgivning, ubåtsjakt, flygning (även centrifuger som
utformats för pilot- eller astronaututbildning), radar, instrumentflygning,
navigation, robotavfyrning, målbestämning, drönar (drones) ⬝luftfartyg⬝,
vapenträning, övning med obemannade ⬝luftfartyg⬝, mobila utbildnings-
och övningsanordningar för militära markoperationer.

Not 1: ML14 omfattar bildgenererande system och system för alstrande

av en interaktiv miljö för simulatorer om dessa utformats eller modifierats
särskilt för militär användning.

Not 2: ML14 omfattar inte kontrollutrustning som särskilt utformats för

utbildning i sport- och jaktvapen.

ML15 Bild- eller motmedelsutrustning enligt följande som utformats
särskilt för militär användning, och särskilt utformade komponenter
och tillbehör till denna:

a) Inspelnings- och bildbehandlingsutrustning.

b) Kameror, fotoutrustning och filmbearbetningsutrustning.

c) Bildförstärkarutrustning.

d) Infraröd utrustning eller värmebildsutrustning.

e) Bildradarsensorutrustning.

f) Stör- eller motmedelsutrustning för utrustning enligt ML15 a�e.

Not: ML15 f omfattar utrustning som utformats för att begränsa funkt-

ionen eller effektiviteten av militära bildsystem eller för att minimera
sådana begränsningseffekter.

Not 1: I ML15 omfattar begreppet särskilt utformade komponenter

följande om de utformats särskilt för militär användning:

a) Infraröda bildomvandlarrör.

b) Bildförstärkarrör (andra än första generationen).

c)

Mikrokanalplattor.

d) Televisionskamerarör för låga ljusnivåer.

background image

33

SFS 2014:218

e) Detektorgrupper (även elektroniska kopplings- eller visningssy-

stem).

f) Pyroelektriska TV-detektorer.

g)

Kylsystem

för

bildsystem.

h) Elektriskt triggade slutare av fotokrom eller elektrooptisk typ med

en slutarhastighet av mindre än 100 µs, utom när det gäller slutare som
utgör en väsentlig del av en höghastighetskamera.

i) Fiberoptisk bildomvandlare (twister).

j) Sammansatta fotoceller av halvledartyp.

Not 2: ML15 omfattar inte ⬝bildförstärkarrör av första generationen⬝

eller utrustning särskilt utformad för att inkorporera ⬝bildförstärkarrör av
första generationen⬝.

Anm.: När det gäller klassificeringen av vapensikten som innehåller

⬝bildförstärkarrör av första generationen⬝, se ML1, ML2 och ML5 a.

Anm.: Se även avsnitten 6A002.a.2. och 6A002.b. på EU:s förteckning

över varor med dubbla användningsområden.

ML16 Smidesstycken, gjutstycken och andra obearbetade produkter
som särskilt utformats för utrustning enligt ML1�ML4, ML6, ML9,
ML10, ML12 eller ML19.

Not: ML16 omfattar obearbetade produkter om dessa går att identifiera
genom materialets beståndsdelar, form eller funktion.


ML17 �vrig utrustning, material och �"bibliotek�" enligt följande samt
komponenter som utformats särskilt för dessa:

a) Autonom utrustning för dykning, enligt följande:


1. Hel- eller halvslutna apparater (rebreather) som utformats särskilt för

militär användning (t.ex. särskilt utformad för att inte vara magnetisk).


2. Särskilt utformade komponenter för att modifiera en apparat med öppen

krets till militär användning.


3. Artiklar som utformats uteslutande för militär användning med auto-

nom dykutrustning.

b) Byggutrustning som utformats särskilt för militär användning.

c) Beslag (fittings), ytskikt och behandling för signaturdämpning, som
utformats särskilt för militär användning.

d) Fältarbetsutrustning som utformats särskilt för användning i stridszon.

background image

34

SFS 2014:218

e) ⬝Robotar⬝, ⬝robot⬝styrningar och ⬝manipulatorer för robotar⬝, med något
av följande kännetecken:


1. Särskilt utformade för militär användning,

2. Innehåller medel för skydd av hydraulledningar mot punktering föror-

sakad av ballistiska fragment som kommer utifrån (innehåller t.ex. självt-
ätande ledningar) och har utformats för användning av hydraulvätskor med
en flampunkt som överstiger 839 K (566° C), eller


3. Särskilt utformade eller konstruerade för drift i en omgivning med

elektromagnetisk puls (EMP).

Teknisk anmärkning

Elektromagnetisk puls avser inte oavsiktlig interferens orsakad av

elektromagnetisk strålning från närliggande utrustning (t.ex. maskiner,
apparater eller elektronik) eller blixtar.

f) �"Bibliotek�" (parametriserade databaser) som utformats särskilt för militär
användning med utrustning som tas upp i EU:s gemensamma militära
förteckning.

g) Utrustning för generering av kärnkraft eller framdrivningsutrustning,
inbegripet ⬝kärnreaktorer⬝ som utformats särskilt för militär användning och
komponenter för dessa som utformats eller �"modifierats�" särskilt för militär
användning.

h) Utrustning och material, med en ytbeläggning eller behandling för sig-
naturdämpning, som utformats särskilt för militär användning, utom sådana
som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

i) Simulatorer som utformats särskilt för militära ⬝kärnreaktorer⬝.

j) Flyttbara reparationsverkstäder särskilt utformade eller �"modifierade�" för
underhåll av militär utrustning.

k) Generatorer för bruk i fält som utformats eller �"modifierats�" särskilt för
militär användning.

l) Containrar som utformats eller ��modifierats�" särskilt för militär
användning.

m) Färjor andra än de som tas upp på något annat ställe i EU:s gemensamma
militära förteckning, broar och pontoner som utformats särskilt för militär
användning.

background image

35

SFS 2014:218

n) Testmodeller som särskilt utformats för ⬝utveckling⬝ av föremål enligt
ML4, ML6, ML9 eller ML10.

o) Skyddsutrustning för laser (t.ex. ögonskydd och sensorskydd) som är
särskilt utformad för militär användning.

p) ⬝Bränsleceller⬝, förutom sådana som tas upp någon annanstans i EU:s
gemensamma militära förteckning, och som har särskilt utformats eller
⬝modifierats⬝ för militär användning.

Tekniska anmärkningar

1. I ML17 ska begreppet �"bibliotek�" (parametriserad databas) avse en

samling tekniska upplysningar av militär karaktär till vilka det kan hänvisas
vid förbättring av prestanda hos militär utrustning eller militära system.

2. I ML17 ska med termen �"modifierad�" förstås varje strukturell, elektrisk,

mekanisk eller annan ändring som förser ett icke-militärt föremål med
militära egenskaper som motsvarar ett föremål som särskilt utformats för
militär användning.

ML18 Utrustning och komponenter för framställning av produkter
enligt följande:

a) Särskilt utformad eller modifierad utrustning för �"framställning�" av pro-
dukter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning, och kompo-
nenter som utformats särskilt för denna.

b) Särskilt utformade miljötestanordningar och för dessa särskilt utformad
utrustning, för certifiering, lämplighetsbedömning eller provning av pro-
dukter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

Teknisk anmärkning

I ML18 inbegrips i ordet �"framställning�" även utformning, granskning,

tillverkning, testning och kontroll.

Not: ML18 a och b omfattar följande utrustning:

a)

Kontinuerligt

arbetande

nitreringsanläggningar.

b) Provningscentrifugapparater eller utrustning som

1. drivs av en motor eller motorer med en effekt på totalt mer än

298 kW (400 hk),

2. klarar en nyttolast av 113 kg eller mer, eller

3. kan ge en centrifugal acceleration om 8 g eller mer på en nytto-

last av 91 kg eller mer.

c)

Dehydreringspressar.

d) Skruvextrudrar som är speciellt utformade eller modifierade för

strängsprutning av militärt sprängämne.

background image

36

SFS 2014:218

e) Skärmaskiner för tillskärning av strängsprutade drivmedel.

f) �"Godistunnor�" (tumlare) på 1,85 m eller mer i diameter och med en

produktionskapacitet som överstiger 227 kg.

g) Kontinuerliga blandare för fasta drivmedel.

h) Kvarnar som drivs med flytande energi för malning eller för att

krossa beståndsdelar i militära sprängämnen.

i) Utrustning för såväl sfärisk som enhetlig partikelstorlek i metallpul-

ver under ML8 c 8.

j) Konvektionsströmkonvertrar för omformning av material under

ML8 c 3.

ML19 Vapensystem baserade på riktad energi (DEW-system), därtill
hörande utrustning eller motmedelsutrustning och testmodeller enligt
följande och särskilt utformade komponenter för dessa:

a) ⬝Laser⬝system som är särskilt utformade för att utplåna ett mål eller att
avbryta uppdraget.

b) Partikelstrålesystem som är kapabla att utplåna ett mål eller avbryta
uppdraget.

c) Radiofrekvenssystem med hög effekt som är kapabla att utplåna ett mål
eller avbryta uppdraget.

d) Utrustning som särskilt utformats för att upptäcka eller identifiera, eller
försvara mot system enligt ML19 a�c.

e) Fysiska testmodeller för system, utrustning och komponenter enligt
ML19.

f) System med ⬝laser⬝ som särskilt utformats för att orsaka bestående blind-
het för det nakna ögat eller ögon med synkorrigerande hjälpmedel.

Not 1: DEW-system enligt ML19, omfattar system vars kapacitet härrör

från kontrollerad tillämpning av följande:

a) ⬝Laser⬝ med tillräcklig effekt för en förstörelse som liknar den som

konventionell ammunition ger.

b)

Partikelacceleratorer

som

avger en laddad eller neutral partikel-

stråle med förstörande effekt.

c) Strålsändare med radiofrekvens med högpulseffekt eller hög

medeleffekt som genererar fält som är tillräckligt starka för att göra
elektroniska kretssystem hos ett avlägset mål obrukbara.

Not 2: ML19 omfattar följande utrustning om den utformats särskilt för

DEW-system:

background image

37

SFS 2014:218

a) Huvudgenerator, lagring av energi, omkoppling, effektkonditioner-

ing eller bränslehantering.

b) System för målfångning eller målföljning.

c) System kapabla att bedöma huruvida målet skadats, utplånats eller

om uppdraget avbrutits.

d) Utrustning för strålhantering, strålspridning eller strålriktning.

e) Utrustning som är kapabel till snabb strålvridning och är avsedd för

snabba operationer med flera mål.

f) Adaptiv optik och faskonjugatorer.

g)

Ströminjektorer

för

negativa vätejonsstrålar.

h) ⬝Rymdkvalificerade⬝ acceleratorkomponenter.

i) Trattutrustning för negativa jonstrålar.

j) Utrustning för att kontrollera och vrida en energirik jonstråle.

k) ⬝Rymdkvalificerade⬝ bleck för att neutralisera negativa väteisotops-

strålar.

ML20 Kryogen och ⬝supraledande⬝ utrustning enligt följande och
särskilt utformade komponenter och tillbehör för sådan:

a) Utrustning som särskilt utformats eller konfigurerats för att monteras i ett
fordon för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som funge-
rar när fordonet är i rörelse samt kan producera eller bibehålla temperaturer
som understiger 103 K (�170° C).

Not: ML20 a omfattar mobila system som innehåller eller använder till-

behör eller komponenter som tillverkats av icke-metalliska eller icke-elekt-
riska ledande material, såsom plast eller epoxy-impregnerade material.


b) ⬝Supraledande⬝ elektrisk utrustning (roterande maskiner och
transformatorer) som är särskilt utformad eller konfigurerad för att monteras
i ett fordon för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som
fungerar när fordonet är i rörelse.

Not: ML20 b gäller inte likströmshybridunipolarmaskiner med normala

enpoliga metallkroppar som roterar i ett magnetfält genererat av supra-
ledande lindningar, under förutsättning att lindningarna är generatorns
enda supraledande komponent.

ML21 ⬝Programvara⬝ enligt följande:

a) ⬝Programvara⬝ som särskilt utformats eller modifierats för ⬝utveckling⬝,
⬝produktion⬝ eller ⬝användning⬝ av utrustning, material eller ⬝programvara⬝
som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

background image

38

SFS 2014:218

b) Specifik ⬝programvara⬝, med undantag av den som anges i ML21 a,
enligt följande:


1. ⬝Programvara⬝ som särskilt utformats för militär användning och för

testning, simulering eller utvärdering av militära vapensystem.


2. ⬝Programvara⬝ som särskilt utformats för militär användning och för

testning eller simulering av scenarier för militära operationer.


3. ⬝Programvara⬝ för att bedöma effekterna av konventionella krigsvapen,

kärnvapen, kemiska eller biologiska krigsvapen.


4. ⬝Programvara⬝ som särskilt utformats för militär användning och som

särskilt utformats för lednings-, kommunikations- och underrättelsesystem
(C3I) eller lednings-, kommunikations-, dator- och underrättelsesystem
(C4I).


c) ⬝Programvara⬝ som inte omfattas av ML21 a eller b, som särskilt utfor-
mats eller ändrats för att göra det möjligt att använda utrustning som inte tas
upp i EU:s gemensamma militära förteckning för sådana militära ändamål
som omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

ML22 ⬝Teknik⬝ enligt följande:

a) ⬝Teknik⬝, med undantag av den som anges i ML22 b, som ⬝erfordras⬝ för
⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝ eller ⬝användning⬝ av de produkter som tas upp
i EU:s gemensamma militära förteckning.

b) ⬝Teknik⬝ enligt följande:


1. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ för utformning och montering av kompo-

nenter till, och drift, underhåll och reparation av kompletta produktionsan-
läggningar för produkter som tas upp i Europeiska unionens gemensamma
militära förteckning, även om komponenterna för dessa produktionsanlägg-
ningar inte finns upptagna på förteckningen.


2. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ för ⬝utveckling⬝ och ⬝produktion⬝ av han-

deldvapen, även om de används för att tillverka reproduktioner av antika
handeldvapen.


3. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ för ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝ och ⬝använd-

ning⬝ av toxikologiska agens, tillhörande utrustning eller komponenter
enligt ML7 a�g.


4. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ för ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝ eller

⬝användning⬝ av ⬝biopolymerer⬝ eller kulturer av bestämda celler enligt
ML7 h.

background image

39

SFS 2014:218

5. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ uteslutande för inkorporering av "biokataly-

satorer⬝ enligt ML7 i 1, i militära bärare för ämnen eller militära material.

Not 1: ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ för ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝ eller

⬝användning⬝ av produkter som tas upp i Europeiska unionens gemen-
samma militära förteckning omfattas fortsatt även när den tillämpas på
produkter som inte tas upp i Europeiska unionens gemensamma militära
förteckning.

Not 2: ML22 gäller inte:

a) ⬝teknik⬝ som minimalt krävs för installation, drift, underhåll

(kontroll) och reparation av produkter som inte omfattas eller för vilka
exporttillstånd har beviljats,

b) ⬝teknik⬝ som är ⬝allmänt tillgänglig⬝, ⬝grundforskning⬝ eller de

upplysningar som minimalt krävs för patentansökningar,

c) ⬝teknik⬝ för magnetisk induktion för kontinuerlig framdrivning av

civila transportanordningar.

b) Krigsmateriel som inte finns angiven i bilagan till direktiv
2009/43/EG

För den krigsmateriel som anges nedan och tekniskt bistånd avseende sådan
krigsmateriel gäller tillståndskravet enligt 6 § första stycket lagen
(1992:1300) om krigsmateriel till utförsel av krigsmateriel eller lämnande
av tekniskt bistånd till ett annat EES-land endast om villkoren i artiklarna
36 eller 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är uppfyllda i
det enskilda fallet.

NL 1 Kärnladdningar och speciella delar till sådana.

NL 2 Fortifikatoriska anläggningar m.m.

a) Fortifikatoriska anläggningar som primärt är konstruerade för vapeninsats
eller för direkt ledning av sådan insats,

b) ⬝Teknik⬝ för anläggningar enligt ovan.


NL 3 Kemiska stridsmedel

a) Saxitoxin

b) Ricin

background image

40

SFS 2014:218

B. Definitioner av termer som används i A. Förteckning över
krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel

Följande är definitioner av termer som används i förteckningen över
krigsmateriel och tekniskt bistånd, i alfabetisk ordning enligt bilagan till
Europaparla mentets och rådets direktiv 2009/43/EG, ändrat senast genom
kommissionens direktiv 2014/18/EU.

Not 1: Definitionerna gäller i hela förteckningen. Hänvisningarna är

endast förslag och påverkar inte den allmänna tillämpningen av de definie-
rade termerna i hela förteckningen.

Not 2: Ord och termer i denna förteckning över definitioner har den defi-

nierade betydelsen endast när detta anges genom att de har satts inom
⬝dubbla citattecken⬝. Definitioner av termer inom �"enkla citattecken�" ges i
en teknisk anmärkning till respektive produkt eller teknik. I övrigt har ord
och termer sin vanliga (lexikaliska) betydelse.

ML7 agens för kravallhantering:

�mnen som när de används enligt sedvanliga villkor i samband med
kravallhantering, hos människor snabbt framkallar sensorisk irritation eller
funktionsnedsättande fysiska effekter som försvinner kort efter det att
exponeringen avbrutits. (Tårgas ingår i ⬝agens för kravallhantering⬝.)

ML22 allmänt tillgänglig:

⬝Teknik⬝ eller ⬝programvara⬝ som har gjorts tillgänglig utan restriktioner
för vidare spridning.

Not: Upphovsrättsliga restriktioner innebär ingen ändring av det förhål-

landet att ⬝teknik⬝ eller ⬝programvara⬝ är ⬝allmänt tillgängliga⬝.

ML7 anpassad för användning i krig:

Alla modifikationer eller urval (såsom ändrad renhet, hållbarhetstid, viru-
lens, spridningsegenskaper eller motståndskraft mot UV-strålning) som
gjorts för att öka effektiviteten i form av förlust av människoliv och djur,
skador på utrustning, skördar eller miljön.

ML21 och ML22 användning:

Drift, installation (inklusive installation på plats), underhåll (kontroll), repa-
ration, översyn och renovering.

ML11 automatiserade ledningssystem:

Elektroniska system genom vilka information som är nödvändig för att en
grupp, större formering, taktisk formering, enhet, fartyg, underenhet eller

background image

41

SFS 2014:218

vapenledning matas in, bearbetas och överförs. Till detta används dator eller
annan specialiserad hårdvara utformad för att stödja en militär
ledningsorganisations funktioner. De viktigaste funktionerna hos ett
automatiserat ledningssystem är effektiv automatiserad insamling,
ackumulering, lagring och bearbetning av informationen, att visa upp situat-
ionen och de omständigheter som påverkar förberedelserna av och genomfö-
randet av stridsoperationer, operationella och taktiska beräkningar för
fördelningen av resurser mellan styrkegrupperingar eller delar av den opera-
tiva stridsordern eller styrkeutplaceringen enligt uppdraget eller
operationsfasen, insamling av uppgifter för lägesbedömning och beslutsfat-
tande under hela operationen eller striden, datorsimulering av operationer.

ML15 bildförstärkarrör av första generationen:

Elektrostatiskt fokuserande rör, med in- och utgående bildskärmar av
fiberoptik eller glas, multialkaliska fotokatoder (S-20 eller S-25), men inte
förstärkare med mikrokanalplatta.

ML7 och ML22 biokatalysatorer:

Enzymer för särskilda kemiska eller biokemiska reaktioner eller andra
biologiska föreningar som binder till eller accelererar nedbrytningen av
kemiska stridsmedel.

Teknisk anmärkning

⬝Enzymer⬝: biokatalysatorer för särskilda kemiska eller biokemiska

reaktioner.

ML7 och ML22 biopolymerer:

Biologiska makromolekyler enligt följande:

a) Enzymer för särskilda kemiska eller biokemiska reaktioner.

b) Antikroppar, monoklonala, polyklonala eller anti-idiotypiska.

c) Särskilt utformade eller särskilt behandlade receptorer.

Tekniska

anmärkningar

1. ⬝anti-idiotypiska antikroppar⬝: antikroppar som binder till andra

antikroppars specifika antigenbindningsplatser.

2. ⬝monoklonala antikroppar⬝: proteiner som binder till en antigen-

plats och framställs av en enda cellklon.

3. ⬝polyklonala antikroppar⬝: en blandning av proteiner som binder

till den särskilda antigenen och framställs av mer än en cellklon.

4. ⬝receptorer⬝: biologiska makromolekylära strukturer som kan

binda ligander vars bindning påverkar fysiologiska funktioner.

background image

42

SFS 2014:218

ML17 bränslecell:

En elektrokemisk anordning som omvandlar kemisk energi direkt till lik-
ström genom förbrukning av bränsle från en extern källa.

ML10 civila luftfartyg:

⬝Luftfartyg⬝ som förts upp på förteckningar med luftvärdighetsbevis som
utges av civila luftfartsmyndigheter för kommersiella flygningar på inrikes
eller utrikes leder för civilt, privat eller affärsmässigt bruk.

ML8 drivmedel:

�mnen eller blandningar som via en kemisk reaktion producerar stora
volymer heta gaser i kontrollerad takt för att utföra mekaniskt arbete.

ML8 energetiska material:

�mnen eller blandningar som via en kemisk reaktion lösgör den energi som
erfordras för deras avsedda användning. ⬝Sprängämnen⬝, ⬝pyrotekniska
anordningar⬝ och ⬝drivmedel⬝ är underavdelningar till energetiska material.

ML22 erfordras:

När det används i samband med ⬝teknik⬝, endast den del av ⬝tekniken⬝ som
är särskilt ansvarig för att uppnå eller överskrida kontrollerade prestanda,
karakteristika eller funktioner. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ kan vara gemen-
sam för olika produkter.

ML7 expressionsvektorer:

Bärare (t.ex. plasmid eller virus) som används för att föra in genetiskt
material i värdceller.

ML13 fibrer eller fiberliknande material:

Omfattar:

a) kontinuerliga enfibertrådar,

b) kontinuerliga garn och vävar,

c) tejp, duk, mattor, band,

d) hackade fibrer, stapelfibrer och sammanhängande fiberfiltar,

e) tunna trådar (whiskers), antingen mono- eller polykristallina av valfri

längd,

f) aromatisk polyamidmassa.

background image

43

SFS 2014:218

ML22 grundforskning:

Experimentellt eller teoretiskt arbete som främst utförs för att inhämta ny
kunskap om fenomens fundamentala principer eller observerbara fakta som
inte har ett specifikt praktiskt syfte eller mål.

ML17 kärnreaktor:

Inkluderar de föremål som är placerade inne i eller i direkt anslutning till
reaktortanken, utrustningen som kontrollerar effektnivån i härden och de
komponenter som normalt innehåller, kommer i direkt kontakt med eller styr
primärkylmedlet i reaktorhärden.

ML9 och ML19 laser:

En sammansättning av komponenter som producerar ett i såväl tiden som
rummet koherent ljus som är förstärkt med hjälp av stimulerad
strålningsemission.

ML8, ML10 och ML14 luftfartyg:

Luftburna farkoster med fasta vingar, svängande vingar, roterande vingar
(helikoptrar), tippande rotorer eller tippande vingar.

ML10 lättare än luft-farkoster:

Ballonger och luftskepp som använder varmluft eller andra gaser som är
lättare än den omgivande luften, t.ex. helium eller väte, för att lyftas.

ML17 manipulatorer:

Griparmar, aktiva verktygsenheter och andra verktyg som fästs i änden av en
manipulatorarm på en ⬝robot⬝.

Teknisk anmärkning

⬝Aktiva verktygsenheter⬝ är enheter som tillför rörelsekraft, processe-

nergi eller avkänning till ett arbetsstycke.

ML10 obemannat luftfartyg (⬝UAV⬝):

⬝Luftfartyg⬝ som utan att ha någon människa ombord har förmåga att lyfta,
flyga och navigera kontrollerat.

ML8 prekursorer:

Specialkemikalier som används vid tillverkning av sprängämnen.

background image

44

SFS 2014:218

ML18, ML21 och ML22 produktion:

Alla produktionsskeden, exempelvis produktionsutveckling, tillverkning,
integrering, sammansättning (montering), inspektion, provning och
kvalitetssäkring.

ML21 programvara:

En samling av ett eller flera ⬝program⬝ eller ⬝mikroprogram⬝ som är lagrade
i ett konkret uttrycksmedium.

ML4 och ML8 pyroteknik:

Blandningar av fasta eller flytande bränslen och oxidationsmedel som när de
antänds genomgår en energetisk kemisk reaktion i kontrollerad takt avsedd
att åstadkomma viss tidsmässig fördröjning, eller kvantiteter av värmeut-
veckling, ljud, rök, synligt ljus eller infraröd strålning. Pyrofori är en
underavdelning av pyroteknik, som inte innehåller oxidationsmedel men
som självantänder vid kontakt med luften.

ML17 robot:

En manipuleringsmekanism som kan vara av banstyrnings- eller punktstyr-
ningstypen, som kan använda sensorer och som har samtliga följande
egenskaper:

a) Den är multifunktionell.

b) Den kan placera eller orientera material, delar, verktyg eller speciella

komponenter med hjälp av variabla rörelser i tredimensionellt rum.

c) Den omfattar tre eller flera servoanordningar med öppen eller sluten

slinga som kan omfatta stegmotorer.

d) Den har även ⬝användartillgänglig programmerbarhet⬝ med hjälp av

lär/ utför-metoden eller med hjälp av en elektronisk dator som kan vara en
programmerbar logikcontroller, dvs. utan mekanisk förmedling.

Not : Ovanstående definition omfattar inte följande anordningar:

1. Manipulationsmekanismer som bara kan styras manuellt eller med

fjärrstyrning.

2. Mekanismer med fast-sekvens-manipulering som är automatiserade

rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade
rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta stoppanordningar,
t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller
vinklar är inte variabla eller utbytbara på mekaniskt, elektroniskt eller
elektriskt sätt.

3. Mekaniskt styrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens

som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt
fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av

background image

45

SFS 2014:218

fasta men justerbara stoppanordningar, t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas
sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är variabla inom det fasta
programmönstret. Variationer eller modifikationer av programmönstret
(t.ex. ändringar av stift eller utbyte av kammar) längs en eller flera rörelse-
axlar kan endast göras genom mekaniska operationer.

4. Icke servostyrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens

som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt
fasta programmerade rörelser. Programmet är variabelt, men sekvensen
kan endast genomföras med hjälp av binära signaler från mekaniskt fixe-
rade elektriska binära anordningar eller justerbara stoppanordningar.

5. Staplingskranar som är definierade som kartesiska

koordinatmanipuleringssystem som är tillverkade som en integrerad del av
ett lodrätt system av lagringsbehållare och konstruerade för att hämta
innehållet i dessa behållare för lagring eller hämtning.

ML11 rymdfarkoster

Aktiva och passiva satelliter och rymdsonder.


ML19 rymdkvalificerade:

Konstruerade, tillverkade eller kvalificerade genom framgångsrik provning
för drift på en höjd av minst 100 km ovanför jordytan.

Not: Att ett visst föremål genom provning har konstaterats vara ⬝rymd-

kvalificerat⬝ betyder inte att andra föremål i samma produktionskörning
eller modellserie utan individuell provning är ⬝rymdkvalificerade⬝.

ML8 och ML18 sprängämnen:

Fasta, flytande eller gasformiga ämnen eller blandningar av ämnen som vid
användning som primärt sprängämne, booster eller laddning i stridsspets,
sprängladdningar eller annan användning är avsedda att detonera.

ML20 supraledande:

Material (t.ex. metaller, legeringar eller blandningar) där all elektrisk resi-
stans kan avlägsnas (innebär att de kan uppnå oändlig elektrisk ledningsför-
måga och överföra mycket stora strömmar utan joulsk upphettning).

Kritisk temperatur (ibland kallad omslagstemperatur): den

temperatur då ett specifikt ⬝supraledande⬝ material upphör att ha
någon resistens mot elektrisk likström.

Teknisk anmärkning

Den ⬝supraledande⬝ egenskapen hos ett material karaktäriseras indivi-

duellt av en ⬝kritisk temperatur⬝, ett kritiskt magnetfält som är en funktion
av temperaturen, samt av en kritisk strömtäthet som emellertid är en funkt-
ion av både det magnetiska fältet och temperaturen.

background image

46

SFS 2014:218

ML22 teknik:

Specifik information som är nödvändig för ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝

eller ⬝användning⬝ av en produkt. Informationen har formen tekniska upp-
gifter eller teknisk assistans.

Tekniska anmärkningar

1. �"Tekniska uppgifter�" kan avse ritningskopior, planer, diagram,

modeller, formler, tabeller, teknisk design och specifikationer, manualer och
instruktioner, skrivna eller inspelade på andra medier eller enheter såsom
skivor, band eller ROM-minnen.

2. �"Teknisk assistans�" kan ges i form av instruktioner, färdigheter, utbild-

ning, arbetsmetoder och konsulttjänster. 'Teknisk assistans' kan inbegripa
överföring av tekniska uppgifter.

ML8 tillsatser:

�mnen som används i explosiva blandningar för att förbättra deras

egenskaper.

ML21 och ML22 utveckling:

Rör alla faser före serieproduktion såsom: konstruktion, konstruktions-

forskning, konstruktionsanalys, konstruktionskoncept, sammansättning och
provning av prototyper, pilottillverkningsplaner, konstruktionsuppgifter,
processen med att förvandla konstruktionsuppgifterna till en produkt, konfi-
gurationskonstruktion, integrering, layout.

background image

47

SFS 2014:218

C. Förteckning över produkter/ämnen för vilka
deklarationsskyldighet föreligger enligt 25 § förordningen
(1992:1303) om krigsmateriel

CAS-nummer

1. O-Alkyl (�0� Cl0, inkl. cykloal-

kyl)-alkyl- (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-
fluorofosfonater, ex:

Sarin: O-Isopropyl-metylfluo-

rofosfonat

Soman: O-Pinakolyl-metylfluo-

rofosfonat

107-44-8

96-64-0

2. O-Alkyl (�0� Cl0, inkl. cykloal-

kyl)-N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr eller
i-Pr)-amidofosforylcyanider, ex:

Tabun: O-Etyl-N,N-dimetylami-

dofosforylcyanid

77-81-6

3. O-Alkyl (H eller �0� Cl0, inkl.

cykloalkyl)-S-2-dia-kyl-(Me, Et, n-
Pr eller i-Pr)-aminoetylalkyl (Me,
Et, n-Pr eller i-Pr)-fosfonotiolater
och motsvarandealkylerade eller
protonerade salter, ex:

VX: O-Etyl-S-2-diisopropylami-

noetyl-Metylfosfonotiolat
50782-69-9

4. Svavelsenapsgaser

2-kloretylklormetylsulfid
Senapsgas: Bis(2-kloretyl)sulfid
Bis(2-kloretyltio)metan
Sesquisenapsgas: 1,2-Bis(2-kloretyl-
tio)etan
l,3-Bis(2-kloretyltio)-n-propan
1,4-Bis(2-kloretyltio)-n-butan
l,5-Bis(2-kloretyltio)-n-pentan
Bis(2-kloretyltiometyl)eter
Syresenapsgas: Bis(2-kloretylti-
oetyl)eter


2625-76-5
505-60-2
63869-13-6

3563-36-8
63905-10-2
142868-93-7
142868-94-8
63918-90-1

63918-89-8

5. Lewisiter

Lewisit 1: 2-Klorvinyldiklorarsin
Lewisit 2: Bis(2-klorvinyl)klorarsin
Lewisit 3: Tris(2-klorvinyl)arsin


541-25-3
40334-69-8
40334-70-1

6. Kvävesenapsgaser

HNl: Bis(2-kloretyl)etylamin
HN2: Bis(2-kloretyl)metylamin


538-07-8
51-75-2

background image

48

SFS 2014:218

HN3: Tris(2-kloretyl)amin

555-77-1

7. Saxitoxin

35523-89-8

8. Ricin

9009-86-3

9. Alkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-

fosfonyldifluorider, ex:

DF: Metylfosfonyldifluorid676-99-3

10. O-Alkyl (H eller �0� Cl0, inkl.

cykloalkyl)-O-2-dialkyl (Me, Et, n-
Pr eller i-Pr)-aminoetylalkyl (Me,
Et, n-Pr eller i-Pr)-fosfonit och
motsvarande alkylerade eller proto-
nerade salter, ex:

QL: O-Etyl-O-2-diisopropylami-

noetylmetylfosfonit
57856-11-8

11. Klorsarin: O-Isopropyl-metyl-

klorofosfonat


1445-76-7

12. Klorsoman: O-Pinakolyl-me-

tylklorofosfonat


7040-57-5

background image

49

SFS 2014:218

D. Förteckning över vilken krigsmateriel i A. Förteckning över
krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel som utgör krigsmateriel för strid (KS) och övrig
krigsmateriel (�K)

Följande krigsmateriel utgör krigsmateriel för strid:

Anm.: Komponenter och tillbehör ingår inte i KS-begreppet, utom i de fall
som särskilt framgår nedan.

� ML 1 a) utom revolvrar och pistoler samt vapen utformade för jakt och
sportskytte. Följande komponenter ingår i KS-begreppet: slutstycken, eldrör
(pipor), mantlar och lådor.
� ML 1 c)
� ML 2 a) utom signaturdämpande anordningar. Följande komponenter ingår
i KS-begreppet: eldrör, mekanismer, markplattor och rekylhäminrättningar.
� ML 2 d)
� ML 3 a) utom rök, lys och övningsammunition samt ammunition med
expanderande kula av typ som används för jakt eller sportskytte. Följande
komponenter ingår i KS-begreppet: projektiler, granatkroppar, målsökare
och stridsdelar.
� ML 4 a) utom rökbehållare, patroner och simulatorer. Följande komponen-
ter ingår i KS-begreppet: målsökare, stridsdelar, tändrör, zonrör, motorer,
styrsystem, eldrör och lavetter.
� ML 4 b) 2. Endast aktivering, avfyrning, läggning, detonering samt avloss-
ning av KS-definierad utrustning.
� ML 5 a)
� ML 5 b) endast målfångnings-, målangivnings- samt målföljningssystem.
� ML 6 a) med begränsning till Not 1 a) och b)
� ML 7 a), b) och e)
� ML 8 a), b) och c)
� ML 9 a) 1, 2 a) och b)
� ML 10 a) Stridsluftfartyg och c) UAV med beväpning
� ML 12 a)
� ML 19 a), b), c) och f)
� NL 1
� NL 3

�vrig krigsmateriel i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd
enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel utgör övrig krigsmateriel (�K).

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013