SFS 2014:216 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

140216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 10 april 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska införas två nya paragrafer, 3 kap.
11 a och 11 b §§, av följande lydelse.

3 kap.

11 a §

Avgift för länsstyrelsens tillsyn över dammsäkerhet ska betalas av

den som är skyldig att underhålla en damm som är klassificerad enligt 11 kap.
24 och 25 §§ miljöbalken. Avgiften ska betalas årligen

1. med 96 000 kronor, om dammen är klassificerad i dammsäkerhetsklass

A,

2. med 32 000 kronor, om dammen är klassificerad i dammsäkerhetsklass

B, och

3. med 6 400 kronor, om dammen är klassificerad i dammsäkerhetsklass C.
Om en dammanläggning omfattar flera dammar, ska avgiften för hela

anläggningen betalas med det högsta belopp som anges för någon av dam-
marna enligt första stycket.

11 b §

Avgift enligt 11 a § ska betalas från och med det kalenderår som

följer efter det att ett beslut om klassificering meddelades. Avgiften ska där-
efter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2014:216

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014