SFS 2014:223 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

140223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 4 § lagen (1991:1559) med

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens om-
råden

2 ska ha följande lydelse.

10 kap.

4 §

Rätten får besluta att vardera parten ska svara för sina rättegångskostna-

der om en målsägandes talan har ogillats men han eller hon hade särskild an-
ledning att få saken prövad och det även i övrigt finns skäl för en sådan för-
delning. Detta gäller dock endast om frågan om brott har prövats av en jury.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:47, bet. 2013/14:KU17, rskr. 2013/14:211.

2 Lagen omtryckt 2002:911.

SFS 2014:223

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014