SFS 2014:225 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

140225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i plan- och byggförordningen
(2011:338);

utfärdad den 16 april 2014.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 1 §, 7 kap. 5 § och 10 kap. 6 § plan- och

byggförordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att

anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra

1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabin-

banor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor
och golfbanor,

2. upplag och materialgårdar,
3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana,

spårväg eller gruvdrift,

4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som

är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra
olyckshändelser,

5. radio- eller telemaster eller torn,
6. vindkraftverk som
a) är högre än 20 meter över markytan,
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd

över marken,

c) monteras fast på en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
7. murar och plank,
8. parkeringsplatser utomhus,
9. begravningsplatser, och
10. transformatorstationer.

7 kap.

5 §

En kontrollansvarig krävs inte för

1. åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
2. andra små ändringar än sådana som avses i 10 kap. 10 § 1 plan- och

bygglagen (2010:900),

3. åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
4. att flytta en eller flera enkla byggnader,

SFS 2014:225

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

2

SFS 2014:225

5. att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning

som avses i

a) 6 kap. 1 § 4, om anläggningen är liten och avsedd endast för en viss

fastighets behov,

b) 6 kap. 1 § 6, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,
c) 6 kap. 1 § 7,
d) 6 kap. 1 § 8 eller 9, om anläggningen är liten, eller
e) 6 kap. 1 § 10,
6. en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § 3 c plan- och

bygglagen, om åtgärden inte berör en sådan särskilt värdefull byggnad som
avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen,

7. en åtgärd avseende en skylt eller ljusanordning,
8. en åtgärd som kräver rivningslov efter beslut i detaljplan eller områdes-

bestämmelser, eller

9. en åtgärd som kräver marklov enligt 9 kap. 11�13 §§ plan- och bygg-

lagen, om åtgärden är liten.

Första stycket 2�9 gäller endast om byggnadsnämnden inte beslutar annat.

10 kap.

6 §

1

Transportstyrelsen får efter att ha hört Boverket meddela de föreskrifter

som behövs för tillämpningen av 3 kap. 7�10 och 13 §§ i fråga om järnvägar,
tunnelbanor, spårvägar, vägar och gator samt de anordningar som hör till
dessa.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:308.